Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26669

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (GÜTEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

b) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez (GÜTEM): Gaziantep Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Gaziantep’in her türlü toplumsal, kültürel ve ekonomik yapıları, gelişimleri, özellikleriyle ilgili akademik çalışma ve araştırmalar ile yayınlar yapmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ya da bunlara katılmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalar yapar:

a) Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Gaziantep’in her türlü toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısı, gelişimleri ve özellikleri ile ilgili akademik çalışma ve araştırmalar yapmak, yapılan çalışmalara yardımcı olmak ve konuyla ilgili yayınlar yapmak,

b) Türkiye’nin, Merkezin bulunduğu bölgenin ve Gaziantep’in ekonomik, kültürel ve toplumsal özellikleri ve dinamiklerine ilişkin elektronik ve istatistiksel veri tabanı oluşturmak,

c) İlgi alanına giren konularda yayınlanmış kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi tespit edip toplamak ve muhafaza etmek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan bilim ve araştırma kurumlarıyla amacına uygun konularda işbirliği yapmak,

d) İlgi alanına giren konularda akademik toplantılar düzenlemek ya da bu konularda düzenlenen toplantılara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Ayrıca Müdüre yardımcı olmak üzere Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezi temsil edip idari işlemlerini yürütmek,

c) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde akademik ve teknik personelin elemanların görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Araştırmalar ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim-öğretime yardımcı olmak gibi konularda karar vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen kendi alanlarında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından ve/veya yurt içindeki diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilir. En çok beş üyeden oluşan Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 27/2/1997 tarihli ve 22918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu