Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27570

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) TDP: Toplumsal duyarlılık projelerini,

e) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Üniversite öğrencilerine okutulan toplumsal duyarlılık projeleri dersinin teknik alt yapısının oluşturulması ve uygulanmasında Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversite öğrencilerinin yapacakları toplumsal duyarlılık projeleri uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki TDP dersi uygulamalarının teknik alt yapısını oluşturmak ve genel koordinasyonu sağlamak,

b) TDP dersi uygulamalarında görev alacak danışman öğretim elemanları ve öğrencilerin proje ihtiyaçları yönünde, hedef kitle özelliklerine uygun olarak eğitimlerini sağlamak için simülasyon ve atölye çalışmaları yapmak,

c) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından gelen proje önerileri, proje hazırlık ve bitirme raporlarını değerlendirmek,

ç) TDP projeleri ile ilgili izinlerin alınmasını, projelerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaştırılması ve TDP’nin önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirici tanıtım etkinliklerinde bulunmak,

e) TDP projelerinin topluma duyurulmasında gerekli olan görsel ve yazılı dokümanların temini ve medya ile olan ilişkilerini Üniversitenin ilgili birimi ile koordineli olarak yürütmek,

f) Sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel araştırmalarla toplumun sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek toplumsal duyarlılık projeleri konularının belirlenmesi için gerekli bilgi altyapısını sağlamak, proje konuları havuzu oluşturmak,

g) Toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

ğ) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda, Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlar yapmak,

h) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak,

ı) Toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için Üniversitenin ilgili birimleri ile koordinasyon içerisinde kaynak yaratmak,

i) Sivil toplum kuruluşlarına TDP’yle ilgili eğitim programları düzenlemek,

j) Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşları ile ve sivil toplum alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası düzeyde bir elektronik iletişim ağı kurmak,

k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

l) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

m) İlgili mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen programları onay için Rektöre sunmak,

f) Yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen raporları onay için Rektöre sunmak,

g) Yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen bütçe tasarılarını Üniversitenin yetkili organları tarafından görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak,

ğ) Yıllık kesin hesabı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen kesin hesapları Üniversitenin yetkili organları tarafından görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak,

h) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak, Merkezin faaliyet konusu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu öğretim elemanları ya da idari personeli arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcıları, Rektör tarafından en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini Rektöre önerir.

(2) Müdür yardımcısı; Müdüre görevlerinde yardımcı olur, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili diğer işlemleri yapar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarındaki TDP’nin koordinasyonundan sorumlu görevlileri arasından Rektörce üç yıllık bir süre için görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka konular eklenebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin kararları almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programlarını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık kesin hesabı görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından seçilip görevlendirilen iki üye ile Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim elemanları arasından Rektörce görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu