Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM) YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23858

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM) YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- GÜSEM'in amacı, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar dışında. verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelikte, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı, Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 3 - GÜSEM amaçları doğrultusunda. kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar vb. faaliyetleri düzenler ve koordine eder.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 - GÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Yönetim Kurulu

b) GÜSEM Müdürü

GÜSEM Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 5 - (Değişik: RG-12/02/2004-25371)

GÜSEM Yönetim Kurulu:

a) GÜSEM Müdürü ile,

b) Rektör tarafından atanacak 4 öğretim elemanından oluşur.

Madde 6 - Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine her ay, işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgi­li konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulu, GÜSEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütür. GÜSEM Müdürü ile birlikte GÜSEM bütçesini hazırlar.

GÜSEM Müdürü

Madde 7 – (Değişik:RG-27/07/2007-26595)

GÜSEM müdürü Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 - GÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Yönetimi altındaki birimleri GÜSEM amaçları doğrultusunda yönetir. Her faaliyet yılı sonunda, GÜSEM faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 - Rektör, gerekli gördüğünde GÜSEM Müdürünün önereceği üç öğretim elemanı içerisinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Mali Konular

Madde 10- GÜSEM'in gelir ve giderleri, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanır.

Kurs, seminer ve konferans veren öğretim elemanlarının verdikleri ders saati dikkate alınarak döner sermayeden ödeme yapılır. Ayrıca, sağlanan kazanç üzerinden, yürürlükteki Döner Sermaye kar dağıtım esasları çerçevesinde hizmeti geçenlere katkı payı dağıtılır.

İta Amirliği

Madde 11 - İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde GÜSEM Müdürüne devredebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 12 - 12 Eylül 1992 tarih ve 21343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği (GÜSEM), yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu