Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SURİYE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29319

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SURİYE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare :RG-3/5/2015-29344) Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare :RG-3/5/2015-29344) Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (Değişik ibare :RG-3/5/2015-29344) Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde dil, kültür, edebiyat, tarih, uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında bilimsel bilgi üretimine yönelik araştırmalar yapmak, Suriye ile ilgili araştırmaları desteklemek, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve yürütülen çalışmalara akademik ve teknik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite ile Suriye’deki üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek.

b) Suriye ile ilgili olarak yürütülecek bilimsel araştırmaları desteklemek.

c) Üniversitede Suriye ile ilgili özel uzmanlık alanlarına yönelik projeler geliştirmek.

ç) Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik bilimsel veri tabanı oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Üniversitede hazırlanacak Suriye konulu lisansüstü tezleri desteklemek.

f) Suriye ile ilgili konularda ilgili kurumlara danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması hâlinde görevi kendiliğinden sona erer ve yerine yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi tespit etmek; Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, toplantıda alınan kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede konuyla ilgili çalışmaları olan beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla yılda en az iki kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu; Merkezin karar organı olup, Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı birimlerde görev yapan öğretim elemanları arasından seçilen on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu olağan olarak yılda en az iki kere, Müdürün yazılı çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezde yapılacak çalışmalar hakkında görüş bildirmek ve faaliyetlerin planlanmasına katkı sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 4/4/2010 tarihli ve 27542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Türkiye-Suriye İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2015

29319

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

3/5/2015

29344

2.

3.

(1) Bu yönetmeliğin adı “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği” iken 3/5/2015 tarihli ve 29344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu