Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29192

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Danışma Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAÜNSUAM): Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı akademik birimlerce sürdürülen yerel kalkınmaya yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek. Ülkemizi ilgilendiren her konuda projeler üretmek, üretilen bu projelere işlerlik kazandırmak için her türlü faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel kalkınmayı ilgilendiren her konuda projeler üretmek, hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak ve elde edilen sonuçları yayınlamak.

c) Yerel kalkınmanın işlerlik kazanması için merkezi ve yerinden yönetim kuruluşları ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler üzerinde çalışmalar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak.

ç) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak.

e) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

g) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ğ) Yerel ölçekte istihdam imkânları ve girişimciliği geliştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sektörel altyapı imkânlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sonuçlarını ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yerel potansiyeli harekete geçirmek.

h) Sektörel yenilik imkânlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.

ı) Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illerdeki kamu ve özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya ve istihdamın geliştirilmesine ve sektörel gelişmelere ilişkin ortak projeler ve araştırmalar yapmak, bağımsız projeler üretmek.

i) Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illere ilişkin kalkınma, istihdam, planlama ve yerel yönetim konulu yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yapılmasına öncülük etmek, desteklemek ve söz konusu tez çalışmaları için arşiv oluşturmak.

j) Yerel ve ulusal düzeyde, sektörel ve kentsel kalkınma ile yerel yönetimlere ilişkin konularda, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları etkin biçimde izlemek, katılmak, yerel kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin kurumsal hafızanın oluşturulmasına yönelik dokümantasyon merkezi kurmak.

k) Kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin olarak bağımsız veya ortaklaşa sempozyum, panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

l) Üniversitenin stratejik plan hazırlama sürecine destek vermek.

m) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşlarına kalkınma, istihdam, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması, marka şehir ve kurumsal vizyon konularında hazırlanacak stratejik planlama sürecinde destek vermek ve işbirliği yapmak.

n) Merkezin çalışma alanına yönelik konularda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına, yerel yönetimlere danışmanlık yapmak, eğitim hizmeti vermek, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler ve sertifikasyon programları gerçekleştirmek.

o) Gaziantep ve çevresinde yatırım planlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara akademik, sosyo-ekonomik, kültürel ve benzeri düzeyde yatırım danışmanlığı yapmak.

ö) Yerel ve bölgesel kalkınma, istihdam ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak, ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, yerel ölçekte yönetişim odaklı işbirliklerinin gelişmesine, çeşitlenmesine destek olmak, gerektiğinde bu tür organizasyonlara öncülük yapmak.

p) Rektör ve Merkez Müdürünün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektör onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olamaz. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için idari düzenlemeler yapmak.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık yapmak. Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından en az beş üye olmak üzere Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılarına müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve Merkez Danışma Kurulu üyelerinin önerileri çerçevesinde Merkezin çalışma programını hazırlamak, görüşmek, karara bağlamak ve yürütmek.

b) Merkez çalışmalarına ilişkin olarak Rektörlük ve Senatoya sunulacak esasları ve faaliyetleri hazırlamak.

c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları arasında kurulacak ortaklıklara ilişkin genel esasların yer alacağı protokol esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

f) Merkez bünyesinde proje grupları ve benzeri alt grupların oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin kararlar almak.

g) Merkez bünyesinde oluşturulacak sektör proje gruplarında, görev alması öngörülen öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmalarının belirleneceği bir bilgi havuzu oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek stratejik danışmanlık, eğitim ve seminerlerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve ilgili sektör proje gruplarında görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

h) Rektöre sunulmak üzere faaliyet raporlarını görüşmek ve hazırlamak.

ı) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.

i) Merkez bünyesinde görevlendirilecek idari personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

j) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla ondokuz üyeden oluşur:

a) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen altı üye.

b) Diğer Üniversitelerden Gaziantep İli ve yerel kalkınma ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen en çok beş üye.

c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Merkez Yönetim Kurulunca önerilen en çok beş üye.

ç) Üniversitenin idari personeli arasından seçilecek üç üye.

(2) Merkez Danışma Kurulu, üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulunun Başkanı Rektördür. Rektör gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin temsil ettikleri kurumlar ile Merkez arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalarına sektörel, bölgesel, yerel ve kentsel gelişime ilişkin yaklaşım, değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi Rektör’dür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek personelce karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu