Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24843

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7-d/2 maddesine istinaden kurulan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çağdaş ve kaliteli bir sağlık eğitimi ve tıbbi hizmet sunabilmesi için gerekli çalışma esaslarını ve yöntemini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yataklı bölüm, poliklinik ve diğer tüm birimlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 'başhekim' ifadesi merkez müdürünü, 'başhekim yardımcısı' ifadesi merkez müdür yardımcısını, 'başhemşire' ifadesi hemşirelik hizmetleri müdürünü tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Nitelikler

Organlar

Madde 5 — Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulları öğrencilerinin uygulamaları ile kamuya yönelik sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan Merkezin organları şunlardır:

a) Hastane Genel Kurulu

b) Hastane Yönetim Kurulu

c) Başhekimlik (Hastane Merkez Müdürlüğü)

d) Hastane Başmüdürlüğü

e) Başhemşirelik (Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü)

f) Nöbetçi idare ve Hastane Komiteleri

Hastane Genel Kurulu

Madde 6 — Hastane Genel Kurulu şu kişilerden oluşur;

a) Rektör

b) Atanmış ise Tıp fakültesi öğretim üyesi olan rektör yardımcısı

c) Dekan

d) Dekanın belirleyeceği bir dekan yardımcısı

e) Başhekim

f) Başhekim yardımcıları

g) Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bölümlerinden 1'er öğretim üyesi

h) Başmüdür

ı) Ameliyathaneden sorumlu öğretim üyesi

i) Başhemşire ve Ameliyathane sorumlu hemşiresi

j) Döner Sermaye İşletme Müdürü

k) Hastane eczanesinden sorumlu bir eczacı

l) 2 asistan temsilcisi

m) 2 personel temsilcisi

Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bölümlerinden temsilci öğretim üyeleri bu bölüm başkanlarının rutin hastane hizmeti veren kendilerine bağlı anabilim dallarından önerecekleri ve tercihen bir başka idari görevi olmayan 3 aday arasından Rektör tarafından belirlenir. Bu kişiler Başhekim ile birlikte atanır ve başhekimin görevi sona erdiğinde bu kişilerinde görevi sona erer. Görevi sona eren temsilci öğretim üyeleri aynı usuller ile yeniden atanabilir.

Asistan temsilcileri, Dahili ve Cerrahi Tıp Bölümlerinin her birinden 1 kişi, dekan tarafından bölüm başkanlarının görüşü alınarak belirlenir ve 2 yıl süreyle görev yapar. Personel temsilcileri olarak tercihen laboratuvar teknisyeni olan 1 kişi ve teknik işlerde çalışan 1 kişi Başhekim tarafından Başmüdürün görüşü alınarak belirlenir ve 2 yıl süreyle görev yapar.

Genel kurul yılda en az 2 kez rektörün çağrısıyla ve rektörün başkanlığında olağan olarak toplanır. Rektör katılamadığı toplantılar için bu yetkisini atanmış ise Tıp fakültesi öğretim üyesi olan rektör yardımcısına veya Dekana devredebilir. Gerek gördüğü takdirde rektör genel kurulu olağanüstü toplayabilir. Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır. Genel Kurul;

a) Hastanenin daha kaliteli bir eğitim ve sağlık hizmeti sunması için gerekli politikaları ve hedefleri belirler.

b) Hastanenin yıllık istatistiklerini ve çalışma raporlarını görüşür.

c) Hastane hizmetlerini gözden geçirir ve gerekli düzenlemeler için kararlar alır.

Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde rektörün görüşü doğrultusunda karar alınır. Gündemle ilişkili akademik veya idari diğer personel oy hakkı olmaksızın genel kurula çağrılabilir. Kurulun raportörlüğü Başmüdür tarafından yapılır. Alınan kararlar ilgili birimlere Başhekim tarafından bildirilir ve takip edilir. Kurul ile ilgili diğer tüm işlemler başhekimlik tarafından yürütülür.

Hastane Yönetim Kurulu

Madde 7 — Hastane Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşur;

a) Rektör

b) Atanmış ise Tıp fakültesi öğretim üyesi olan rektör yardımcısı

c) Dekan

d) Başhekim

e) Başmüdür

f) Başhemşire

g) Hastane genel kurulu için seçilen bölüm temsilcisi öğretim üyeleri (3 kişi)

Yönetim kurulu ayda 1 kez rektörün başkanlığında toplanır. Rektör katılamadığı toplantılar için bu yetkisini atanmış ise Tıp fakültesi öğretim üyesi olan rektör yardımcısına veya Dekana devredebilir. Gündemle ilgili başhekim yardımcıları, başmüdür yardımcıları, ilgili anabilim dalı veya ünite sorumluları ve döner sermaye işletme müdürü oy hakkı olmaksızın çağrıldıkları takdirde kurula katılırlar. Gerek görüldüğü takdirde kurul rektörün çağırmasıyla olağan dışı toplanır Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır. Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Hastane Genel Kurulunda alınan kararlar dikkate alınarak bunların uygulanmasını sağlar.

b) Hastane hizmetlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için gerekli tüm kararları alır ve uygulanmak üzere ilgili birimlere bildirir.

c) Her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirerek hastane hizmetlerinde gerekli düzenlemeleri belirler.

d) Hastanenin her türlü faaliyetlerini düzenlemek üzere iç hizmet talimatları hazırlar.

e) Hastane hizmetleri için gerekli komiteleri kurar ve bu komiteleri oluşturacak isimleri belirler.

f) Hastane başmüdürü tarafından verilecek aylık istatistikleri ve çalışma raporlarını görüşür.

g) Hastanede yeni açılacak üniteler veya mevcut ünitelerde yapılacak yapısal değişiklikler için yerleşim planı hazırlar.

h) Hastane ünitelerinin makine ve teçhizat ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların tesbit ve temininde izlenecek politikaları belirler.

i) Anabilim Dalı veya Bilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvarların sorumluları ilgili Bilim Dalı veya Anabilim Dalı Başkanlarıdır. Bunların dışında kalan ameliyathane, merkez laboratuvarı ve yoğun bakım gibi ünitelerin sorumluluğu için Hastane Yönetim Kurulu bir öğretim üyesini 2 veya 3 yıl için görevlendirir. Süresi biten öğretim üyesi kurul kararı ile tekrar görevlendirilebilir.

j) Hastanenin 657 sayılı kanuna tabi personelinin Disiplin kurulu olarak görev yapar.

k) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını belirler, gelir ve giderlerinin planlarını yapar ve rektörün onayına sunar.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde rektörün görüşü doğrultusunda karar alınır. Kurulun raportörlüğü Başmüdür tarafından yapılır. Alınan kararlar ilgili birimlere Başhekim tarafından bildirilir ve takip edilir. Toplantılar ile ilgili diğer işlemler başhekimlik tarafından yürütülür.

Başhekimlik (Merkez Müdürlüğü)

Madde 8 — Rektör tarafından Dekanın görüşü alınarak, 2 veya 3 yıl için Tıp fakültesi Doçent veya Profesör unvanı almış, tam gün statüsünde görev yapan Tıp Doktoru öğretim üyeleri arasından hastanenin tıbbi hizmetlerini koordine etmek üzere 1 Başhekim görevlendirilir. Başhekim yasal olarak gereken durumlarda 'Başhekim' unvan ve yetkisini kullanır. Başhekim atama usulü ile rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Başhekimin görev ve yetkileri;

a) Hastanede çeşitli anabilim dalları tarafından verilen tıbbi hizmetleri ve ameliyathane, yataklı servisler, merkez laboratuvarı ve poliklinik gibi temel hastane ünitelerini denetler, çalışmalarını koordine eder ve gerekli düzenlemeleri ilgili tıbbi birim sorumlusuna bildirir.

b) Hastanede verilen destek ve idari hizmetlerle ilgili başmüdürü denetler ve gereken düzenlemeleri başmüdüre bildirir.

c) Hastanede verilen hemşirelik hizmetlerini denetler ve gerekli düzenlemeleri başmüdüre ve başhemşireye bildirir.

d) Hastane yönetim kurulunda alınan tıbbi hizmetler ile ilgili kararların yürütülmesini sağlar.

e) Gerekli hastane komitelerinin kurulmasını ve görev alabilecek kişileri yönetim kuruluna teklif eder. Bu komitelerin çalışmasını denetler.

f) Başhekim tüm uygulamaları ile ilgili olarak Hastane Yönetim Kuruluna ve rektöre karşı sorumludur.

Başhekim Yardımcıları

Madde 9 — Başhekimin önerisiyle rektör hastanedeki tıbbi koordinasyon işlemlerine yardımcı olmak üzere gereken sayıda, Tıp fakültesi öğretim üyesi olan Başhekim yardımcısı atar. Başhekim yardımcısının görevi Başhekimin görev süresi ile birlikte sona erer. Görevden almada aynı usuller uygulanır.

Başhekim yardımcılarının görev ve yetkileri;

a) Başhekim tarafından görevlendirildiği hastane hizmetleri ve birimleri için denetleme yapar ve görüşlerini Başhekime bildirir.

b) Başhekim tarafından görevlendirildikleri takdirde ameliyathane, poliklinikler, merkez laboratuvarı, acil ve kan bankası gibi birimlerde verilen tıbbi hizmetleri denetlerler ve Başhekime bildirirler.

c) Başhekim tarafından görevlendirildikleri hastane komitelerine katılır ve buradaki işlemleri Başhekim adına yürütür veya kontrol ederler.

d) Başhekimlik tarafından verilen hastane hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

Hastane Başmüdürlüğü

Madde 10 — Rektör Başhekimin görüşünü alarak temel eğitimi idare ve işletmecilik olan Fakülte veya en az lisans düzeyinde bir Sağlık idaresi Yüksekokulu mezunu tercihen Sağlık Yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış ve sağlık idaresi konusunda tecrübeli bir başmüdür atar. Başmüdürün talebi doğrultusunda Rektör hastane çalışma birimlerine temel eğitimi idare ve işletmecilik olan Fakülte veya Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunu gereken sayıda müdür yardımcıları atar.

Hastane başmüdürü, müdür yardımcıları arasında uygun bir görev dağılımı yaparak aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

a) Hastanede tüm destek birimleri, bilgi işlem, güvenlik, fatura, arşiv ve diğer dokümantasyon, hasta yatış-çıkışı, eczane, temizlik, iç düzen, sterilizasyon, çamaşırhane, ambar, yemek, halkla ilişkiler ve benzeri hizmetleri ilgili müdür yardımcıları, başmüdüre bağlı olarak yürütür.

b) Bu alanlarda görevli tüm idari/teknik/hizmetli personel ilgili müdür yardımcısına bağlı olarak çalışır.

c) Hastanede verilen hemşirelik hizmetlerini başhemşire, başmüdüre bağlı olarak yürütür. Hastanede çalışan tüm hemşire ve hastabakıcılar başhemşireye bağlı olarak çalışır.

d) Başmüdür her türlü makine, teçhizat, eşya ve bina onarımı gibi işlerin uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

e) Hastanenin genel ihtiyaçlarının tesbit ve temin edilmesini, depolanmasını ve ilgili birimlere dağıtılmasını sağlar.

f) Anabilim dalı ve diğer hastane ünitelerinden gelen tıbbi sarf malzeme taleplerini düzenler ve bunları Başhekimliğe sunar.

g) Kurumun gerekli emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını sağlar.

h) Araştırma görevlisi ve Hekim dışında kalan tüm hastane personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içerisinde tesbit eder ve uygular.

ı) Hastanenin durumu ve çalışmaları ile ilgili tüm istatistiki bilgileri çıkarıp başhekime, yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

i) Hastane genel kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü yapar ve kendi sorumluluk alanına giren işleri yürütüp Başhekime ve hastane yönetim kuruluna bilgi verir.

j) Hastane başmüdürü, Başhekimin ve yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve çalışmalarında Başhekime ve hastane yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Başhekim bu hizmetleri kendisi veya tayin ettiği Başhekim yardımcısı ile denetler ve gereken düzenlemeleri başmüdüre bildirir.

Başhemşirelik (Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü)

Madde 11 — Başhekimin önerisiyle Rektör, Hemşirelik Yüksekokulu mezunu ya da Hemşirelik yönetimi konusunda lisans üstü eğitim yapmış, en az 10 yıllık mesleki deneyimli birini Başhemşire olarak atar. Başhemşire tüm hizmetlerinde başmüdüre bağlı olarak çalışır. Başhemşirenin yetki ve sorumlulukları;

a) Ameliyathane, poliklinik, yoğun bakım gibi temel ünitelerin ve yataklı servislerin sorumlu hemşirelerini belirler ve buralarda verilen hemşirelik hizmetlerini denetler.

b) Hemşirelerin, hastabakıcıların ve hemşirelik hizmetlerinde çalışan diğer yardımcı sağlık personelinin gözetimini yapar, ilgili anabilim dalı veya ünite sorumlusunun görüşünü alarak nöbet ve yıllık izinlerini ve çalışma yerlerini düzenler.

c) Hemşirelik hizmetlerine yönelik eğitim çalışmalarını düzenler ve yürütür.

d) Servis, poliklinik ve diğer ünitelerdeki tıbbi malzemelerin sorumlu hemşire tarafından kontrol edilmesini, eksiklerin zamanında giderilmesini ve hizmetlerin düzenli yürümesini kontrol eder.

e) Başhemşire tüm uygulamalarında başmüdüre karşı sorumludur.

Nöbetçi İdare

Madde 12 — Resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında;

a) Başhekim adına görev yapmak üzere hastanede kliniği veya ünitesi bulunan anabilim dallarından tıp doktoru olan bir uzman (Yrd.Doç., Öğretim Görevlisi veya Uzman Hekim) hastanede nöbet tutar. Nöbet çizelgeleri başhekimlikçe düzenlenir.

b) Bir müdür yardımcısı, başmüdür adına görev yapmak üzere hastanede nöbet tutar. Nöbet çizelgeleri Başmüdürlük tarafından düzenlenir.

Nöbetçi uzman hekim ve müdür yardımcısı nöbet süresince kendi alanlarına giren hastanenin tüm tıbbi, idari ve destek hizmetlerinden birinci dereceden sorumludurlar. Gereken durumlarda nöbetçi uzman Başhekim, müdür yardımcısı ise başmüdür ile bağlantı kurarak hastane hizmetlerinde bir aksama oluşmasını engellerler. Yeterli sayıda müdür yardımcısının olmadığı durumlarda başmüdür uygun gördüğü hastane idaresinde tecrübeli idari personeli nöbet listelerine dahil edebilir. Nöbet hizmetlerini aksatanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Hastane Komiteleri

Madde 13 — Hastane hizmetlerinin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi için; satınalma, kalite kontrol, beslenme ve enfeksiyon komitesi gibi çalışma grupları Başhekimin önerisiyle hastane yönetim kurulu tarafından kurulur ve görev alacak üyeler ve görev süreleri bu kurul tarafından belirlenir, ilgili kurullar Başhekime bağlı olarak çalışırlar.

Diğer Hususlar

Madde 14 — Hastane yönetim şeması bu Yönetmelik esas alınarak Hastane Yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Madde 15 — Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık uygulamalarında 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 13/1/1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği" hükümlerine tabidir.

Madde 16 — Tüm hastane personelinin sicil işlemleri genel hükümlere göre yürütülür.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 20/4/l990 tarihli ve 20498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu