Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26455

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

b) Senato: Üniversite Senatosunu,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

d) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,

e) Devamlı statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Üniversitede devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

f) Kısmi statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Üniversitede kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

g) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim üyelerini,

ğ) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

h) Yönetici şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

ı) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak şirketi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve

Şirket Kurabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, aşağıda yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, sürekli veya yarı zamanlı olarak, bölgede çalışma izni verilebilir.

(2) Bölgede görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirilme: Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Yönetim Kurulu kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bölgede tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden; Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile, bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri ile bu fıkranın (a) bendi ve bu bendi kapsamındaki toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak bölgede yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının, bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin yetmişiki ayı geçmesi halinde başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden, bu kapsamda Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddesine göre görevlendirilmeler; Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının ve/veya hizmete ihtiyacı olan şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün görüşü ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığının uygun görüşü ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıkları ve dekanlıkların ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının uygun görüşü ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede tam zamanlı görev almak isteyen öğretim üyeleri, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim üyeleri; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora; yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu