Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28137

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulan Gaziantep Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile öğrencilerin ilişkilerini ve sağlık işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesinin destek ve hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans programları, lisansüstü ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olup, kendisi, evli ise eşi veya anne, babası Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmayan öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencileri,

c) Sağlık ve Rehberlik Merkezi: Gaziantep Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezini,

ç) Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sevk Usulleri, Raporlar

Başvuru usulleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamı içinde sayılmış olan Üniversite öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Sağlık ve Rehberlik Merkezidir. Kendisinin, evli ise eşinin ya da anne, babasının sosyal güvencesi olmayan öğrencilere, Sağlık ve Rehberlik Merkezine başvuruları üzerine Üniversite tarafından sağlık karnesi verilir. Üniversite tarafından sağlık karnesi verilen öğrencilerin, Sağlık ve Rehberlik Merkezine, bölümlerinden aldıkları öğrenci kimlik belgesi ve her yıl vizelenmiş olması gereken sağlık karneleri ile başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır. Bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmesi gereken durumlarda; Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesine, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarına sevki yapılır. Acil durumlarda, yarıyıl ve yaz tatilleri, hafta sonu tatili, resmi veya dini bayram tatillerinde ise, bulundukları yerdeki en yakın sağlık kuruluşlarına başvurabilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren ve kendisine Üniversite tarafından sağlık karnesi verilen yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık ve Psikolojik Rehberlik Merkezinden alacakları sevk kâğıdı, öğrenci kimlik belgesi ve her yıl vizesi yapılmış olan sağlık karneleri ile başvurarak sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

(3) Üniversitedeki özel öğrenciler, sağlık nedeni dışında herhangi bir nedenle iki veya daha fazla dönem izni alan öğrenciler, bir veya iki dönem süre ile Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, kendisi, evli ise eşi, anne veya babası herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi öğrenciler ile bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kapsam dışındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ise, Sağlık ve Psikolojik Rehberlik Merkezine başvurmaları halinde muayeneleri yapılır, reçeteleri yazılır, ancak sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılmaz, ilaç, gözlük ve hastane giderleri ödenmez. Bu fıkra kapsamındaki öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, doğrudan sağlık kuruluşlarına başvurabilirler, tâbi oldukları sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanırlar ve sağlık giderleri kurumlarınca karşılanır.

(4) Üniversitenin Gaziantep ili dışındaki fakültelerinde veya yüksekokullarında okuyan ve ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler, varsa bu birimlerdeki Üniversite Sağlık ve Rehberlik Merkezinden, olmayan yerlerde ise öğrenim gördüğü fakülte veya yüksekokuldan sevk kâğıdı alarak o il veya ilçedeki sağlık kuruluşlarına başvurabilirler. Ailesi sosyal güvenlik kuruluşlarından birine bağlı olan öğrenciler ise, ailesinin bağlı bulunduğu sağlık kuruluşlarına doğrudan başvururlar.

(5) Öğrencilerin başvurularını;

a) Üniversiteye ait sağlık karnesi olanlar; Sağlık ve Rehberlik Merkezine, bölümlerinden alacakları sevk kâğıdı, öğrenci kimlik belgesi ve her yıl vizesi yapılmış olan sağlık karneleri ile,

b) Üniversiteye ait sağlık karnesi olmayanlar ise başvurularını; bağlı oldukları sosyal güvenlik kapsamında ilgili sağlık kuruluşlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla

yapmaları gerekir.

(6) Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler içinde, sınav süreleri dâhil, fakülte veya yüksekokulun bulunduğu il veya ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarından alınan raporlar ve reçetelerin işleme konulabilmesi için, söz konusu rapor ve reçetenin, öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte veya yüksekokula bildirilmesi ve gönderilmesi gerekir.

Raporların geçerliliği

MADDE 6 – (1) Sağlık ve Rehberlik Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlarla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir ve bu raporların raporun bitiminden sonra en geç üç iş günü içinde bağlı bulunduğu fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerinin öğrenci işleri birimlerine teslim edilmesi gerekir. Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin raporlarının geçerli sayılabilmesi için, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun olumlu kararı gerekir.

(2) Yetkili özel sağlık kurumlarından getirilecek raporlar, ilgili sağlık kuruluşunun mesul müdürü veya başhekimi tarafından onaylanmış olmak kaydı ile, Üniversitenin ilgili biriminde işleme konulur.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Sağlık raporları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversite birimlerinin yönetim kurullarınca değerlendirilerek işleme konulur.

(2) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili bölüm başkanlığınca öğretim üyelerine duyurulur.

(3) Raporlu olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeret sınavına girme hakkı verilir.

(4) Öğrencinin, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girememesi halinde takdir edilen (I) eksik notuna ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten devam koşulunu yerine getirerek sınava girme hakkını kazanmış olması gerekir.

(5) Uzun süreli raporu olan öğrencinin bir-dört yarıyıl süre ile izinli sayılmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Sağlık ve rehberlik merkezinden görüş alınması

MADDE 8 – (1) Raporlar verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir. İlgili sağlık kuruluşlarından alınmış olan raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi halinde ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü Sağlık ve Rehberlik Merkezi veya Üniversite Hastanesinden tıbbi görüş isteyebilir.

İlaç ve hastane giderleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamı dışındaki öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

(2) Ailesi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olan öğrencilerin reçete giderleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanır.

Bulaşıcı hastalıklar

MADDE 10 – (1) Bulaşıcı hastalıklara karşı kampüs ve toplum sağlığının korunması amacı ile öğrencilere gerekli ilaçlar ücretsiz olarak dağıtılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 13/7/2004 tarihli ve 25521 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu