Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28039

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜMŞAM): Gaziantep Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gaziantep ve yakın çevresinin mimarlık ve şehircilik kültürünün araştırılarak arşivlenmesi, günümüzde sürekliliğinin sağlanması yanında, mimarlık ve şehircilik uygulamaları konusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlara projeler üretilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi, bu konularda bilimsel kurs ve seminerler düzenlenmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Mimarlık fakültesi ile Gaziantep geleneksel mimari ve şehircilik özelliklerinin araştırılması konusunda yüksek lisans-doktora ve sonrasında bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Güncel mimarlık, şehirsel tasarım ve şehircilik uygulamaları konusunda resmi ve özel sektöre projeler üretmek ve danışmanlık yapmak,

c) Gaziantep’te geleneksel mimari yapının devamlılığının sağlanması yönünde teknik personel yetiştirilmesi için kurs ve sertifika programları yürütmek, bunun yanında kamuoyuna yönelik panel ve seminerler düzenlemek,

ç) Gaziantep’in geleneksel şehirsel dokusunun fiziki ve kültürel yönden korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlık yapmak ve projeler üretmek,

d) Merkez ve aynı bölgede yer alan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte yöresel mimari ve şehircilik araştırmaları yürütmek,

e) Gaziantep mimarisi ve şehir kültürü hakkında Merkez tarafından veya Merkez dışında yapılmış olan araştırmaları ve yayınları, var olan yazılı sözlü ve görsel belgeleri derlemek, arşivlemek ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen programları onay için Rektöre sunmak,

f) Yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen raporları onay için Rektöre sunmak,

g) Yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen bütçe tasarılarını Üniversitenin yetkili organları tarafından görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak,

ğ) Yıllık kesin hesabı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen kesin hesapları Üniversitenin yetkili organları tarafından görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektöre sunmak,

h) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak, Merkezin faaliyet alanlarına ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu öğretim elemanları ya da idari personeli arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcıları, Rektör tarafından en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini Rektöre önerir.

(2) Müdür yardımcısı; Müdüre görevlerinde yardımcı olur, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili diğer işlemleri yapar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin ilgili fakültelerinin öğretim üye ve görevlileri arasından Rektörce üç yıllık bir süre için görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka konular eklenebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin kararları almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programlarını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık kesin hesabı görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından seçilip görevlendirilen iki üye ile Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim elemanları arasından Rektörce görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu