Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30099

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt işlemleri, lisans düzeyinde eğitim-öğretim, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm kurulları: Kamu hukuku ve özel hukuk bölüm kurullarını;

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Kurulunca atanan öğretim elemanını,

ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Ortak zorunlu/seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler ile Senato kararıyla öngörülen dersleri,

h) Öğretim elemanı: Gaziantep Üniversitesinde görevli öğretim elemanları ve diğer öğretim yardımcılarını,

ı) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan ders,

i) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

k) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve/veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

l) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

m) Zorunlu ders: Programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinde dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulanır. Programa kayıtlı öğrencilerin, hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami yedi yılsonunda öğrenimlerini tamamlamaları gerekir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere, Senato kararları uygulanır.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yıllık düzende, Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süreye yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri dâhil değildir. Senato kararıyla bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

Ders kaydı

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaparlar. Ders kaydının tamamlanabilmesi, varsa mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve danışman onayına bağlıdır.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar ve sınavlara giremezler.

Eğitim-öğretim planı, dersler ve kredi değerleri

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Öğrencilerin tabi olacakları öğretim programı, bölüm kurullarının önerisi üzerine Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç gruba ayrılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslere ek olarak Senato kararı ile ortak zorunlu/seçmeli dersler öngörülebilir.

(3) Derslerin yıllık olarak planlanması esas olmakla birlikte, nitelikleri gereği kimi zorunlu dersler ile ortak zorunlu/seçmeli dersler ve seçmeli dersler yarıyıl esasına göre planlanabilir. Yarıyıl esasına göre planlanacak derslerin ders kayıtlarının her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılması kararlaştırılabilir.

(4) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(5) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yıl/yarıyıl ders grupları içinden, Fakülte Kurulunca belirlenebilecek öğrenci kontenjanları dikkate alınarak, öğrenciler tarafından seçilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 9 – (1) Her dersin kredi ve AKTS değerleri öğretim programında belirtilir.

(2) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(3) Derslerin AKTS değerleri, öğrencinin her bir ders için tahmin edilen öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı toplam iş yükü dikkate alınarak hesaplanır.

Ders yükü ve seçimi

MADDE 10 – (1) Öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu eğitim-öğretim yılı itibarıyla alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS değerleri toplamıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile Senatonun belirleyebileceği ortak zorunlu/seçmeli dersler ders yüküne dâhil edilmez.

(2) Öğrenciler, bir önceki yıl başarısız oldukları derslerle birlikte, kayıtlı olduğu ilgili yıl derslerinin tümünü alabilirler. Ancak, öğrencinin alabileceği derslerin toplam AKTS değeri o akademik yıl için en fazla 90 AKTS olabilir. Azami sınırı aşan öğrenciler öncelikle bir önceki yıl başarısız oldukları dersleri seçerler.

(3) Birinci yıl alması gereken zorunlu derslerden birden fazlasından başarısız olan öğrenci üçüncü yıl derslerini, ikinci yıl alması gereken zorunlu derslerden birden fazlasından başarısız olan öğrenci dördüncü yıl derslerini alamaz. Seçmeli ve ortak zorunlu/seçmeli derslerdeki başarı/başarısızlık durumu yıl geçmede dikkate alınmaz.

(4) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllardan belirli ders veya derslerin başarılmış olması şart olarak kabul edilebilir. Ön şart dersler ve ön şartlar Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayıyla kesinleşir.

(5) Yılsonu genel not ortalamaları 2,50-2,99 arası olan öğrenciler istekleri halinde bir ders, yılsonu genel not ortalamaları 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise istekleri halinde iki ders fazladan alabilirler. Not ortalaması şartını sağladıkları her bir akademik yıl için kullanabilecekleri bu seçimlik hak, öğrencinin kayıtlı olduğu yıla göre bir üst sınıftaki zorunlu dersleri, o yarıyıl/yıl Fakültede açılacak tüm seçmeli dersleri ve danışman onayıyla Üniversitenin diğer dört yıllık lisans programlarında açılacak zorunlu dersleri kapsar. Fazladan alınan bu derslerin yarıyıl esasına göre planlanmış olması durumunda, öğrenciler bu haklarını güz ve bahar yarıyıllarının her birinde belirtilen sayıda ders seçerek kullanabilirler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl/yıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve seçmeli derslerin her birine, toplam saatleri itibarıyla en az 70 oranında devam etmek zorundadır.

(2) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu/yılsonu ile bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemez ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile aldıkları notlar geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrencilere, 14 üncü madde gereğince (NA) notu verilir.

(3) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda/yıllarda devam zorunluluğu aranmaz.

(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili öğretim elemanları tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Başarı değerlendirme yöntemi

MADDE 12 – (1) Ders başarı değerlendirmeleri yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Öğretim elemanları akademik yılın/yarıyılın başladığı en geç ilk hafta içinde, verdikleri dersin başarı değerlendirme yöntemini belirleyerek Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Fakülte Kurulunun onayıyla kesinleşen başarı değerlendirme yöntemleri en geç ikinci hafta sonunda alışılmış usullerle öğrencilere duyurulur.

(3) Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde Dekanlığa bildirimeyen ya da Fakülte Kurulunca onaylanmayan dersler için, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavı olmak üzere beş türdür. Bu sınav türlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav:

1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır.

2) Ara sınavın yazılı olarak yapılması esastır.

3) Ara sınavın ders notuna katkısı aksi öngörülmedikçe 40’tır. Bu oran 40’tan az olamaz. Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinin ders notuna katkısının 40’tan fazla olacak şekilde belirlenmesi durumunda en az iki ara sınav ya da diğer başarı değerlendirme yöntemi uygulanır.

b) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı:

1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak bir yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılır.

2) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının yazılı olarak yapılması esastır.

3) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının ders notuna katkısı aksi öngörülmedikçe 60’tır. Bu oran 40’tan az olamaz.

c) Bütünleme sınavı:

1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak bir bütünleme sınavı yapılır.

2) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yerine geçer ve bu sınavda alınan not, son not olarak kabul edilir.

3) Güz yarıyılında, yarıyıllık olarak açılan derslerin bütünleme sınavı yarıyıl sonunda; diğer tüm derslerin bütünleme sınavı ise yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

4) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmeyen ya da giremeyen öğrenciler veya 14 üncü maddeye göre yarıyıl sonu/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler girebilir.

ç) Mazeret sınavı:

1) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya 9/12/2011 tarihli ve 28137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere yalnızca ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı ara sınav yerine geçer.

2) Dekanlıkça mazeretleri kabul edilenler, sınav hakkını en az bir hafta önce ilan edilen mazeret sınav takvimine göre kullanırlar.

3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları, mazeretleri dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca geçersiz sayılabilir.

4) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı:

1) Bütünleme sınavları sonrasında tek bir dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciye bu dersle ilgili olarak tek ders sınav hakkı verilir.

2) Yazılı veya üç gün önceden dersin öğretim elemanı tarafında usulünce ilan edilmek şartıyla, yazılı ve sözlü olarak uygulanabilecek bu sınavda alınacak not, dersin diğer başarı değerlendirme yöntemleri dikkate alınmaksızın başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Yarıyıl sonu/yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları Hukuk Fakültesi Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınav ve mazeret sınavı tarihleri yıllık planlanan dersler için akademik yılın başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, yarıyıl olarak planlanan dersler için her yarıyıl başlangıcından itibaren bir ay içinde ilan edilir.

(3) Sınav takvimi, sınavların başlangıç tarihinden en geç bir hafta önce duyurulur. Zorunlu nedenlerle Dekanlığın bu takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

(4) Sınavlar, Dekanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili dersi veren öğretim elemanı tarafından, dersi veren öğretim elemanının izin, yurt dışı görevlendirme veya başka bir nedenle bulunmaması veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğunda yapılır. Bu sınava ilişkin bütün iş ve işlemler, yine Dekanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, bu madde hükümlerine göre görevlendirilen öğretim elemanı tarafından yürütülür.

(5) Bir sınav veya ders değerlendirme sonucuna, ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazı üzerine ilgili öğretim elemanı tarafından maddi hata olup olmadığı incelenir. Maddi hata olduğu tespit olunursa, hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili sınav evrakında açık bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Bütün başarı değerlendirmelerinde mutlak not sistemi esas alınır ve tam not 100’dür.

(2) Bir dersin ham başarı puanı, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notunun en az 50 puan olması ve genel başarı değerlendirmesine katılacak sınavlarının ağırlıklı ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

(4) 100 puan üzerinden sayısal olarak verilen ham başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

100 Puan Üzerinden

Başarı Harf Notu

Katsayı

Ham Başarı Puanı

AA

4,0

90-100

BA

3,5

80-89

BB

3,0

70-79

CB

2,5

65-69

CC

2,0

60-64

DC

1,5

55-59

DD

1,0

50-54

FD

0,5

40-49

FF

0

39 ve aşağısı

(5) Dördüncü fıkrada yer alan tablodaki harf notu karşılıklarına göre; bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az (CC) veya daha yukarı olması gerekir.

(6) Yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumda, ham başarı puanı 60 puan ve üzerinde ise (DC) notu, ham başarı puanı 60 puanın altında ise tabloda ham başarı puanı karşılığı olan harf notu verilir.

(7) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Öğrencinin, mezuniyet esnasında koşullu başarmış olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(8) Ayrıca;

a) (I) eksik, (S) yeterli, (U) yetersiz, (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız olarak ifade edilir.

b) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde; yarıyıl/yıl ders notlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notu haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

c) (S) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

ç) (U) notu, kredisiz dersler ile staj çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

d) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

e) (I), (S) ve (U) notu, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

(9) Yarıyıl/yıl ders notları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve aynı Daire tarafından açıklanır.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 15 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (NA) veya (U) notu alan veya bir dersi normal yılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yılda kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine Fakülte Kurulunca uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, öğrenimi süresince aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalaması

MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her akademik yılsonunda yılsonu not ortalaması ve her yarıyıl sonunda genel not ortalaması Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin yılsonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınacak her bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 14 üncü maddede gösterilen harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(3) Herhangi bir akademik yılın yılsonu not ortalamasını bulmak için, o akademik yıl içinde öğrencinin alarak başarılı ya da başarısız olduğu bütün derslerden elde ettiği toplam kredi tutarı, bu derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır. Genel not ortalaması ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu Hukuk Fakültesinde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yılsonu ve gerekse genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Başarı durumu ve onur/yüksek onur öğrencileri

MADDE 17 – (1) Genel not ortalaması ve yılsonu not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, yılsonunda programın o akademik yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve akademik yıl başarı not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Onur ve yüksek onur öğrenci listeleri, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve ilgili birimlerce ilan edilir.

(2) Öğrenim programını 5 inci maddede belirtilen asgari sürede tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenci onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet durumu

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tabi olduğu öğretim programına göre aldığı tüm dersleri ve uygulamaları başararak toplam en az 240 AKTS kredisini tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt işlemleri

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıt hakları, ilişik kesme ve izinli sayılma işlemleri 27/8/1994 tarihli ve 22034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik, 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 20 – (1) Hukuk Fakültesine yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 21 – (1) Adalet meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 22 – (1) Bir yükseköğrenim kurumunun herhangi bir hukuk fakültesinden yataş geçiş veya diğer bir yolla geçiş yapan öğrenciler, kabul edildikleri programdaki derslerden, en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, derslerin kredilerinin uyuşması ve bu derslerin denkliklerinin de Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar.

(2) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir ön lisans veya hukuk fakültesi dışındaki lisans programına kayıtlı iken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavına girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir Üniversitenin hukuk fakültesi dışındaki lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; kabul edildikleri programdaki sadece ortak zorunlu ve seçmeli derslerden, en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, derslerin kredilerinin uyuşması ve bu derslerin denkliklerinin de Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde Fakültede okutulan zorunlu derslerden muaf tutulamaz ve denklikleri kabul edilemez.

(3) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin öğrenim görebilecekleri azami süre, kayıtlı oldukları programda muaf tutuldukları derslerin toplam kredi değerinin yarıyıl karşılığının kanuni azami öğretim süresinden düşülmesi suretiyle Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrencilerin genel yükümlülükleri ve tebligat

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, Dekanlık tarafından gerek Fakülte duyuru panoları gerek Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Öğrenciler, Fakülte duyuru panoları, Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası ve öğrenci otomasyon sistemleri üzerinden yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini veya bu duyurudan haberdar olmadıklarını ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptırarak yarıyıl sistemine göre ders alan öğrencilere 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz. Bu öğrencilerin yıllık sisteme intibakları Fakülte Kurulunca belirlenecek olan uygulama esaslarına göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu