Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28361

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜGÖSİM): Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de ve yurtdışında iç ve dış göç, göçmen ve bunlarla bağlantılı sosyolojik, tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki, uluslararası ilişkiler ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezin araştırma faaliyetleri şunlardır:

1) Türkiye’nin çok yönlü bir göç ülkesi olması ve dünyadaki siyasi gelişmelerde her geçen gün uluslar arası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak, geçmişte, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler hazırlayıp bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,

2) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün Türkiye’nin iç politikasına, dış politikasına, ekonomisine, sosyal yapısına, kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,

3) Yurtdışında yaşayan göçmen Türkler konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar yapmak,

4) Göçmen Türklerin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye’ye iç ve özellikle Avrupa Birliği gibi dış politika alanında verebilecekleri katkılar konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler üretmek,

5) Yapılacak çalışmalarda Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişmelere yer vermek,

6) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

7) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak,

8) Çalışma konuları ile ilgilenen Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki bilim adamları ile işbirliği yapmak,

9) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,

10) Yurt dışında yaşayan göçmen Türklerin nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli, barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.

b) Merkezin eğitim faaliyetleri şunlardır:

1) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

3) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.

c) Merkezin yayın faaliyetleri şunlardır:

1) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,

2) Yılda iki ya da dört kez yayın yapan uluslar arası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmanın sekretaryasını üstlenmek,

3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak,

4) Bültenler yayınlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, Merkezi temsil eder ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile Üniversitenin Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkezin amaçları çerçevesinde faaliyet alanlarını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ve diğer yerli ve yabancı akademik kuruluşlar, araştırma kuruluşları, resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için seçilen uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu