Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 27.08.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22034

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE DEĞERLENDİRME

ESASLARINA İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik Gaziantep Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarında, önlisans, lisans ve Tıp Doktorluğu eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarının çerçevesini belirler.

Madde 2 - Fakülte ve Yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı ders ve yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere 18fer haftalık iki yarıyıldır. Fakülte /Yüksekokul Kurulunun teklifi ile Üniversite Senatosu bu süreyi değiştirebilir, gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi ile ilgili esaslar, Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir. Her Fakülte /Yüksekokul için öğretim yılı başlamadan önce Akademik Takvim ilan edilir.

Öğretim Süresi

Madde 3 – Azami öğretim süresi hazırlık eğitimi dışında iki yıllık önlisans eğitimi için dört yıl, dört yıllık lisans eğitimi için yedi yıl, altı yıllık Tıp Doktorluğu eğitimi için dokuz yıldır.

Hazırlık Sınıfı Öğretim Süresi ve Şekli

Madde 4 - Hazırlık sınıfı öğretim süresi ve şekli ile ilgili hususlar ilgili Fakülte/ Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir.

Öğretim Dili

Madde 5- Herhangi bir programda yabancı dil hazırlık eğitimi yaptırılması veya yabancı dilde eğitim yaptırılması ya da ders açılması hususu, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Fakülte/ Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

EĞİTİM–ÖĞRETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 6 – Öğrencilerin hazırlık sınıfı ile önlisans, lisans ve Tıp Doktorluğu öğrenimi süresince izleyecekleri eğitim programları ve bu programlardaki derslerin yarıyıllara dağılımı ilgili Fakülte/ Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir.

Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Zorunlu ve seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca kararlaştırılır.

Zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olabilmek için Fakülte/Yüksekokul Kurulu önceden bazı derslerin alınmış ve başarılmış olma önşartını koyabilir. Bu derslere ön şart dersleri denir.

Herhangi bir dersin yarıyılı/yılı dışında açılmasına karar vermeye Fakülte/Yüksekokul Kurulu yetkilidir.

Üniversitede uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim programındaki ders içerikleri ve kredileri ile bunlarla ilgili değişiklikler Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senato kara ile tesbit edilir. Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için, kredi değeri tesbit edilmez.

Stajlar

Madde 7 – Eğitim Programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan Fakülte/Yüksekokullarda stajlar, Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajların, kanunla belirtilen azami eğitim ve öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Ders Muafiyeti

Madde 8 – Üniversitenin herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir Üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak önlisans diploması alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler, daha önce aldıkları ve denkliği kayıt oldukları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen derslerden Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre muaf sayılırlar.

Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerin, tekabül ettiği sürenin, öğrencinin azami eğitim-öğretim süresinden ne şekilde düşüleceği ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir

Ders ve Uygulamalara Devam

Madde 9 – Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.Öğrencilerin devam yükümlülükleri ve devam durumlarının izlenmesi ile ilgili esaslar ilgili Fakülte/Yüksekokulların yönetmeliklerinde belirtilir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Sınavlar

Madde 10 – Öğrenciler her ders için, ara sınav ve yarıyıl/ yıl içi çalışmalardan başka bir de yarıyıl/yıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir. Her yarıyıl/yılda her ders için ara sınav yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları Üniversite Senatosu tarafından saptanan ve duyurulan zamanlarda yapılır. Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenler veya Sağlık Yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere, bu sınavlardan mazeret sınavı verilir.

Notlar

Madde 11 – Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmaları, ara sınav sonuçları ile yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve devam durumları dikkate alınarak verilecek ders notları ile ilgili esaslar ve bu notların değerleri ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 12 – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl/yıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hata yapılmış olması halinde bu hatanın engeç ertesi yarıyıl/yıl kayıt süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir. Bu esaslar ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir.

Başarının Tespiti

Madde 13 – (Değişik: RG-18/07/1995-22347) Öğrencinin yarıyıl/yıl başarı durumu, her Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıfnca hesaplanarak belirlenir.

Mezuniyet için 4.00 üzerinden değerlendirme yapılan Fakülte/Yüksekokullarda genel not ortalamasının en az 2.00 olması her ders ile, stajlardan en az (DD) veya (S) notu alınmış olması gerekir.

100 tam not üzerinden değerlendirme yapılan Fakülte/Yüksekokullarda genel not ortalamasının en az 60 olması ve her dersten en az 60 notunun ortak zorunlu derslerden en az 50 notunun alınması gerekir.

Başarısızlık ile İlişik Kesme

Madde 14 – Başarısızlık ile ilişik kesme esasları 2547 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetmeliklerinde belirtilir.

Yürürlük

Madde 15 – Bu Yönetmelik 1994-1995 eğitim-öğretim yılı I. Yarıyıl başından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – Bu yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu