Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28822

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti almak üzere merkeze başvuran hastalara güncel, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek,

b) Merkeze başvuran hastalara acil ayaktan veya yatırılarak sağlık hizmeti verebilmek,

c) Uygulamalı öğretim ve eğitim imkânları sağlayarak sağlık eğitiminin bütün alanlarında deneyimli sağlık personeli yetiştirmek,

ç) Öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak,

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

e) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek,

f) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturarak bu alanda öğretim elemanlarının yetişmesine, mesleğin ilerlemesine imkân sağlamak,

b) Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan herhangi bir ağız-diş-çene bölgesi hastalığı veya yaralanması durumunda, hastanın rahatını ve hayatını tehdit eden veya gecikilen müdahale sonucu tedavi şansını yitirecek olan veya anında müdahale edilemez ise hasta yaşam kalitesini düşürecek olan durumlarda hizmet verecek olan diş hekimliği acil servis birimini oluşturmak,

c) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

ç) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

e) Çocukları, ağız-diş sağlığı yönünden problemsiz bir geleceğe yönlendirebilmek için, bebeklikten daimi dişlerin sürdüğü döneme kadar koruyucu diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği, ağız-diş sağlığı konusunda anne-baba ve çocuklara eğitimlerin verilebildiği, koopere olmayan, huzursuz veya zihinsel engelli çocukların diş tedavilerinin sedasyon veya genel anestezi altında yapılabildiği, yapılan bu uygulamaların toplum ağız-diş sağlığı ve ülke ekonomisine getirilerinin değerlendirilebildiği, çocuğun kendini güvende hissettiği, çocuk psikolojisi, büyüme ve gelişimine uygun fiziki alt yapıya sahip izole çocuk diş sağlığı hizmetleri birimini oluşturmak,

f) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış ağız ve diş sağlığı hastane personeli yetiştirmek,

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez müdürü (Başhekim), Fakültede dekan yardımcıları arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Başhekimin önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı görevlendirilebilir. Başhekim yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar. Başhekim görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek,

c) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

ç) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek,

e) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak,

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Hastane müdürü

MADDE 10 – (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan, işletme ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Başhekimin görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 11 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire, yardımcıları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlendirebilir. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumlu elemandır.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Başhekim, Anabilim Dalı Başkanları, Hastane Müdürü, Başhemşire ve Başhekimin daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu