Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 04.10.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30200

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı ilgili anabilim dalını,

c) Anabilim dalı kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı ilgili anabilim dalı kurulunu,

ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

h) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Süresi ve Eğitim Şekli

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede dersler Türkçe verilir. Ancak Senatonun kararı ile öğretim programındaki bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami sekiz yıl içinde başarı ile tamamlamak zorundadır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Ancak, Fakülte Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on altı haftalık iki dönemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile on dört haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir.

Öğretim programları

MADDE 8 – (1) Öğretim programı Anabilim dalı kurullarının önerisi üzerine Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Fakültede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Beşinci sınıfta eğitim-öğretim, ders saatleri ve konuları arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş bir sistemle yürütülür. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından klinik uygulama dönemine geçilir. Bu dönemde her klinik uygulama bir derstir.

Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler

MADDE 9 – (1) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler YÖK ve Senato tarafından belirlenir ve bu dersler hakkında, 21/8/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uygulama bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, YÖK ve Senatonun belirlediği ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama dersini/derslerini tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) YÖK ve Senatonun belirlediği ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadırlar.

(3) Üçüncü sınıf klinik gözlem öğrencileri, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre rotasyon yaparlar.

(4) Dördüncü sınıf klinik uygulamaların içeriği ve sayısı ilgili anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında ilan edilir. Öğrenci klinik uygulama dersi süresince yapmak zorunda olduğu uygulamaların 70’ini tamamlayamadığı takdirde klinik uygulama dersinden başarısız sayılır ve bu dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Klinik uygulamaların 70’ini tamamlayan, ancak tamamını bitiremeyen öğrenciler için akademik takvim içerisinde bir telafi süresi tanımlanır ve öğrenci, eksik kalan uygulamalarını bu telafi süresinde tamamlar. Bu tarihlerde eksik uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de eksik uygulamalarını tamamlayamayan öğrenci klinik uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(5) Beşinci sınıf eğitimi, komite dersleri ve klinik uygulama ders dönemi olmak üzere iki kısımdan oluşur ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite dersi, ders yılı ile birlikte başlar. Bu dersin süresi Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kararlaştırılır. Komite dersini takiben bir komite sınavı gerçekleştirilir. Komite sınavını başarı ile geçen öğrenciler beşinci sınıf klinik uygulama derslerine başlamaya hak kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler için bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte ek sınav hakkı verilir. Bütünleme veya ek sınavdan başarılı olan öğrenciler bir sonraki klinik uygulama dersine dâhil olur. Ek sınavdan başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim döneminde komite dersini tekrarlayarak, komite sınavından başarılı olmaları durumunda klinik uygulama ders programına katılır.

b) Beşinci sınıf klinik uygulama ders süreleri ve her ders için belirlenen uygulama sayıları eğitim-öğretim dönemi başında Fakülte Kurulu tarafından açıklanır. Bu dönemde başarılı sayılabilmek için klinik uygulama dersine devam etmiş olmak ve belirlenen uygulamaları eksiksiz yerine getirmiş olmak, ayrıca her klinik uygulama dersinin sonunda, dersten başarılı olduğunu bildirir harf notu almak gerekir. Klinik uygulama derslerinin her biri için öğrencilere takdir edilen harf notu Dekanlık tarafından ÖİDB’ye gönderilir. Klinik uygulama derslerinin bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrencilere, klinik uygulama ders dönemi sonunda, başarısız oldukları dersi/dersleri başarılı oluncaya kadar, 2547 sayılı Kanuna göre azami süreler dahilinde tekrarlama hakkı verilir. Buna ilişkin diğer esaslar Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. Klinik uygulama ders dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın diş hekimi diploması verilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 11 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve klinik uygulama derslerine devam etmek zorundadırlar.

(2) Teorik derslerin 30’undan; uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri ve laboratuvarların 20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmazlar ve kendilerine NA notu verilir.

(3) Öğrencilerin teorik derslere, klinik uygulama derslerine, uygulamalara ve laboratuvarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Derslerin yerel ve AKTS kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derslerin yerel kredi değerleri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Klinik uygulama derslerinin yerel kredi değerleri ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derste kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile o dersin teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler ve gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır ve o dersin çalışma yükünü ifade eder.

(4) Bir dersin yerel ve AKTS kredisi hesaplanırken küsurlar tam sayıya yuvarlanır.

(5) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, yerel kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. Yerel kredisi olmayan tüm dersler AKTS kredisi ile kredilendirilir.

Yarıyıl/yıl ve toplam kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Ders müfredatlarında her yılda yer alan derslerin yerel kredi değeri toplamı 44’ü geçemez. Bu kredi saat toplamlarına YÖK ve Senato tarafından önerilen ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler dâhil değildir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, komite sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı ya da bu sınav çeşitlerinin birleşimi şeklinde uygulanabilir. Ayrıca YÖK ve Senato tarafından belirlenen farklı sınav uygulamaları da yapılabilir.

(2) Her ders için, her yarıyılda, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı olmak üzere, yapılacak olan ara sınav sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir.

(3) Teorik derslerin devam zorunluluğunu, klinik/pratik uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu ve zorunlu iş yükünü yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Komite sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girer. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına giremez.

Ara sınavlar ve dönem içi çalışmalar

MADDE 15 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, Anabilim dalı kurulunun ve Fakülte Kurulunun kararı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl/yıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirtilmeden yapılabilir.

(2) Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmalarının yarıyıl/yıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 16 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için dönem içi devam şartını yerine getirmiş olması zorunludur. Ayrıca pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

Komite sınavı

MADDE 17 – (1) Komite dersini takiben bir komite sınavı gerçekleştirilir. Komite sınavını başarı ile geçen öğrenciler beşinci sınıf klinik uygulama derslerine başlamaya hak kazanır.

Bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yıl sonunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer.

(2) Öğrenci bütünleme sınavına girebilmek için; o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmiş olmak zorundadır. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına giremez.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebep veya 9/12/2011 tarihli ve 28137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayılmaz.

(2) Üniversite veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Pratik uygulaması olan derslerde tamamlanması gereken iş miktarı ve sınavlara etkisi anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında ilan edilir. Bir dersteki başarı durumu; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavların not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınavları ile diğer çalışmalarından almış olduğu not ortalamasının 50’si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun 50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğrencinin ara sınavı not ortalaması ne olursa olsun başarılı sayılması için yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavından en az 50 puan alması gerekir.

(3) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için CC veya üstü notlardan birini almış olması gerekir.

(4) Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan yıl sonu not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler; sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edebilir.

(2) ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl/yıl sonu ders notları ile ilgili maddi hata nedeniyle düzeltme istemi; öğrencinin veya öğretim elemanının, dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Notların düzeltilmesi işlemi için, notlar ÖİDB tarafından ilan edildikten sonraki on iş günü içerisinde başvurulması gerekir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 22 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre disiplin işlemleri başlatılır.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten 0/FF notu ile başarısız olmuş sayılır. Bu öğrencilere, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dersin harf notu

MADDE 23 – (1) Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl/yıl ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harf notu Harf notlarının katsayısı Katsayının 100 puan üzerinden karşılığı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 80-89
BB 3,00 70-79
CB 2,50 65-69
CC 2,00 60-64
DC 1,50 55-59
DD 1,00 50-54
FD 0,50 40-49
FF 0,00 0-39

(3) İkinci fıkrada yer alan harf notlarına ek olarak, I notu (tamamlanmamış), NA notu (devamsızlık nedeni ile başarısız), S ve U notu (not ortalamasına katılmayan ve yerel kredisi olmayan derslerin harf notları) ile ifade edilen notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) I notu; devam şartını sağladığı ve yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde not değerlendirmesi için gerekli koşulları henüz tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Öğrenci eksikliklerini tamamlamadığı takdirde I notu öğretim elemanı tarafından mevcut notu/notları ile değerlendirmeye alınarak harf notu verilir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. Aksi halde en geç izleyen yarıyıl ders kayıtları başlangıcına kadar I notu sistem tarafından FF veya U notuna dönüştürülür.

b) S notu; kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U notu; kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) I, S ve U notları, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

d) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmayan veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu not ortalamaları hesabında FF notu gibi işlem görür.

e) Yarıyıl/yıl ders notları, ÖİDB’ye verildiği anda kesinleşir ve ÖİDB tarafından açıklanır.

(4) CC ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak yıl sonu ortalaması 4,00 üzerinden 2,00 ve üstünde olan öğrenciler DC harf notu aldıkları derslerden koşullu başarılı sayılırlar.

Not ortalaması

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda ÖİDB tarafından, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin dönemlik ve yıllık dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 23 üncü maddede yer alan yarıyıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir. Yıllık alınan derslerde ise toplam kredi tutarı, dersin kredi değerinin iki ile çarpılması sonucu elde edilen değerin 23 üncü maddede gösterilen yarıyıl/yıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hanenin yuvarlanması suretiyle virgülden sonraki iki hane esas alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl sonu ve gerekse genel not ortalamasında, AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar

MADDE 25 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ön lisans diploması alabilmek için, ilk dört yarıyıl programındaki ders ve klinik uygulama derslerinin her birinden en az DC ve/veya S notu alarak tamamlamış olmak ve GNO’nun 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 26 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması verilir. Öğrenciye diş hekimliği diplomasının verilebilmesi için, öğrencinin programdaki alması gereken ders ve klinik uygulama derslerini, her birinden en az DC ve/veya S notu alarak tamamlamış olması ve GNO'nun 2,00 veya üzerinde olması gerekir. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim-öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasından GNO’ya göre yapılır.

(2) GNO 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref; 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için, en az son iki yarıyıl Fakültede öğrenim görmüş olmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 3/11/2014 tarihli ve 29164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu