Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİN, TARİH VE MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27922

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİN, TARİH VE MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; din, tarih, medeniyet, dil, kültür, edebiyat, folklor, uluslararası ilişkiler, siyaset, hukuk, iktisat, ticaret, sanat, coğrafya, sosyoloji, felsefe, mantık, psikoloji, antropoloji ve arkeoloji bilim dallarının katkısıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında iletişim, işbirliği ve bilimsel dayanışmayı geliştirmektir.

(2) Merkez, amaçlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) 2547 sayılı Kanun ile yükseköğretim kurumlarına verilen görevleri yerine getirmek için her türlü çalışmayı yapmak,

b) Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturmak ve mali kaynakları temin etmek,

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkânlarını araştırmak ve gerektiğinde bu kurumlara üye olmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ya da düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

d) Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, Türkiye’nin din, tarih ve medeniyet alanlarına yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomi politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

e) Çalışma alanları ile ilgili konularda kapsamlı yazılı ve görsel bir dokümantasyon arşivi oluşturmak, gerek duyulması halinde süreli yayın hazırlamak.

Merkezin organları

MADDE 6 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, din, tarih ve medeniyet konusunda araştırmalar yapan en az iki Üniversite öğretim elemanını kendisine yardımcı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli görülmesi halinde müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle verilen görevleri Merkez adına yerine getirmek, Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını yürütmek,

ç) Eğitim ve öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyetleri hakkındaki çalışma raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürün, Üniversite öğretim üyelerinden göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin karar organıdır, Müdür tarafından belirlenen konuları görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olur, Müdürün her eğitim ve öğretim yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporuna ait esasları tespit eder ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlar. Yönetim Kurulu, Müdürün gerekli göreceği haller dışında, eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Müdürün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaç ve çalışmalarıyla ilgili olan ve uzmanlığından faydalanılabilecek Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışındaki kişiler arasından üç yıl için seçilen onbir kişiden oluşur. Danışma Kuruluna, Gaziantep Üniversitesi dışından seçilecek üye sayısı en fazla beştir. Ancak bu sayı üye tam sayısının yarısını geçemez.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uygulamalarıyla katkıda bulunur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu