Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM) YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 09.02.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22549

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM) YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı atarak kısa adı GABAM olan Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 - a) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak; Türkiye'nin Avrupa Birliği ile i1işkilerinin ekonomik, kültürel ve teknik boyutlarını içeren araştırma projeleri üretmek,

b) Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Organizasyonları çerçevesinde Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve teknoloji alanlarında karşılaşacağı teknik ve ekonomik sorunlarını, ulusal ve uluslar arası düzeylerde belirleyip bunlara çözüm önerileri üretecek projeler geliştirmek,

c) Üniversitede Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi kurmak,

d) Kurulacak Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezinden de yararlanmak suretiyle, özellikle ve öncelikle, Küçük ve Orta Büyülükteki Sanayi kuruluşlarının teknoloji yenileme ve iyileştirme konularında, onlarla Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında enformasyon akışını sağlayacak hizmetleri sunmak ve bu amaçla teşkilatlanmak,

e) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Organizasyonuna üye ülkelerle Türkiye arasında oluşacak dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere "Internet" gibi enformasyon kanallarından sağlanacak bilgileri istek sahiplerinin hizmetine sunmak,

f) Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği gibi konularda sanayici ve işadamlarının bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğilim çalışmaları yapmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler üretmek ve uluslar arası organizasyonlara kaynak sağlamak,

h) Bu amaçların gerçekleşmesine yönelik eleman yetiştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,

j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı v.b. tertiplemek,

Organlar

Madde 3 - Araştırma Merkezinin organları Merkez Müdürü ve Merkezin Yönetim Kuruludur.

Müdür

Madde 4 - Araştırma Merkezi Müdürü Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 2 yıl için atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 5 - Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler yürütmek ve yardım sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu

Madde 6 - GABAM Yönetim Kurulu, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından 2 yıl için atanan (Müdür dahil) 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve oylamada eşitlik halinde Müdürün oyu 2 (iki) sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri ­

Madde 7 - Yönetim Kuru1unun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzeni tespit etmek,

b) Araştırma projeleri yürütmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışına kaynak sağlamak,

c)Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şeklini bir yönerge ile tesbıt etmek,

d) Araştırıcıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek istekleri­ni değerlendirmek,

c) Yıl sonu faaliyet raporunu ve bütçe teklifini hazırlamak, ­

f) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenlemek,

g) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı burs temin etmek,

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 8 - GABAM'ın akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Rektör tarafından­ 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecek kişilerce karşılanır.

Mali Konular

Madde 9 - Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Gaziantep Üniversitesi bütçesinden ayrılan ödenekler,

b) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan fonlar,

c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,

d) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle rapor, proje ve benzeri hizmetlerden sağla­nan gelirler

c) Yayın gelirleri,

f) Merkezin faaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

Madde 10 - Merkezin giderleri şunlardır:

a) Yönetmeliğin 2 nci maddesindeki amaçları gerçekleştirmek için yapılacak her tür­lü faaliyetlere ait giderler,

b) Yönetim Kurulu karan ile yapılacak diğer giderler.

Madde 11 – (Değişik:RG-26/10/1999-23858)

Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Dö­ner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 12 - Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmının veya tamamını­ Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 13 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu