Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28746

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Arkeolojik ve Kültürel Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Arkeolojik ve Kültürel Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAÜN-AKDAM): Gaziantep Üniversitesi Arkeolojik ve Kültürel Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gaziantep ve yakın çevresinde toprak altında ve toprak üstünde bulunan taşınır ve taşımaz arkeolojik ve kültürel değerler üzerinde inceleme, araştırma ve arkeolojik kazılar yapmak, baraj ve sulama projeleri, petrol ve doğalgaz boru hattı projeleri, enerji nakil hattı projeleri, karayolu ve demiryolu projeleri, toplu konut projeleri, sanayi projeleri ve maden çıkarımına yönelik projeler gibi büyük fizikî müdahalelerden etkilenecek alanlarda arkeolojik ve kültürel varlıkların belgelenmesine ve kurtarılmasına yönelik resmî ve özel kurum ve kuruluşlara projeler üretmek, yüzey araştırmaları ve kazılar gerçekleştirmek, koordinatörlük, danışmanlık, bilirkişilik ve kontrolörlük hizmetlerini sağlamak, bu konularda bilimsel kurslar, seminer ve kolokyumlar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçlarına bağlı kalmak üzere çalışma alanı, özellikle Gaziantep ve çevresi olmakla beraber daha geniş çevrede (Doğu Akdeniz, GAP bölgeleri ve benzeri) de yürütülmek üzere aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından 5 inci maddede belirtilen konularda talep edilecek araştırma ve incelemeler, yüzey araştırmaları, kurtarma kazıları, tarihî eser onarımı ve koruması gibi alanlarda projeler üretmek, denetlemek veya yürütmeler yaparak fizibilite raporları hazırlamak.

b) Eski devirlere ait toprak üstünde kalmış mimarî kalıntıların onarım ve koruma çalışmaları konusunda projeler üretmek.

c) Tarihî eser ve arkeolojik yerleşimlerin (sit alanı) tanım, tespit ve değerlendirmeleri konusunda bilirkişilik yapmak.

ç) Bilim adamlarına ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacılara olanaklar hazırlamak.

d) Arkeoloji ve kültürel konularda eğitim faaliyetleri, geziler, kurslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek, bu faaliyetleri devlet kurumları ve üniversiteler arası organizasyonlar çerçevesinde yürütmek.

e) Yukarıda belirtilen faaliyet alanları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının talep edeceği konularda, danışmanlık, fizibilite, proje üretimi, proje yürütmesi ve proje denetlenmesi alanlarında çalışmalar yapmak.

f) Yurtiçi ve yurtdışında benzeri faaliyetleri yürüten resmî ve özel kuruluşlar (üniversiteler, enstitüler, vakıflar ve benzeri) ile ortak projeler ve organizasyonlar yürütmek, bunları koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Rektörü tarafından üç yıl için görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Ayrıca Müdür bir veya iki yardımcı atayabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu olmak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. Bu kurullardaki oylamalarda, oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy sayılır.

c) Merkezi temsil edip idarî işlemleri yürütmek, bütçe teklifi hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Müdür dışında; bir veya ikisi müdür yardımcısı olmak üzere, Müdür tarafından önerilen Rektörün atadığı altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir üye seçilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu rutin olarak en az üç ayda bir defa toplanarak Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Önemli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine de toplanarak karar alır.

b) Merkezin bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tesbiti ve merkezdeki kitaplık görevlisi, arşiv uzmanı ve araştırmacılar ile arkeologlar gibi diğer uzman ve teknik elemanların görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Müdürün tekliflerini inceler ve uygun görürse Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.

c) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Araştırma, yüzey araştırması, arkeolojik kazı, bilimsel toplantı ve benzeri etkinlikleri tertip etme ve eğitim ve öğretime yardımcı olma gibi konularda karar verir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdürce önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Bölgenin tarih ve arkeolojisi ile ilgili çalışma ve araştırmaları bulunan Gaziantep Üniversitesi içinden veya dışından akademik kariyerli ve Müdür ile birlikte en az dört, en çok yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan Danışma Kurulu üyesinin yerine yukarıdaki limit dahilinde yeni bir üye görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu