GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

01 Şubat 2018 / 10:18:46
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesinde Gaziantep Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika eğitimi ile ilgili ortak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Gaziantep Üniversitesinde,Gaziantep Eğitim Fakültesi pedagojik formasyonsertifika eğitimine,öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25/11/2015tarihli konuyla ilgili kararına ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
 2. Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 3. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nu,
 4. Komisyon: Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Komisyonu
 5. Pedagojik Formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmen atanabilecek lisansdüzeyindeki yükseköğretim programlarında verilen öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,ifade eder.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik FormasyonKomisyonu

MADDE 5 –Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Komisyonu tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Kayıt Kabul

Pedagojik Formasyon Eğitimi

MADDE 6

 1. Pedagojik formasyoneğitimi, “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kuramlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge’sinde yer alan, lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarında öğrenim gören mezun ve mezun durumunda olan öğrencilere verilir.
 2. Pedagojik formasyon eğitimi Gaziantep Eğitim Fakültesi tarafından yürütülür.

Pedagojik Formasyon Programı Müfredatı

MADDE 7 -Pedagojik formasyon programı müfredatı Yükseköğretim Kurulu’nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararında belirtilen Ek 1 ve Ek 2’de içerikleri, kredileri belirtilmiş olan derslerden oluşur.

Pedagojik Formasyon Programı Açılması

MADDE 8

 1. Pedagojik formasyon programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, nitelikli öğretim kadrosu ve fiziki imkanlar göz önünde bulundurularak Gaziantep Eğitim Fakültesi tarafından kararlaştırılır. Mezun ve mezun durumunda olan öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan tespit edilir. Devam eden öğrenciler için tespit edilen kontenjan dağılımları ilgili birimlerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılır.
 2. Programın açılması Gaziantep Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun, kontenjanları ve programa kabul edilecek bölümleri belirterek yapacağı teklif üzerine, Pedagojik Formasyon Komisyonu’nun önerisi ve Senato kararı ile açılır.

Başvuru ve Kabul Esasları

MADDE 9

 1. Pedagojik formasyon sertifika eğitimi alabilecek öğrenciler, belirlenen koşulları sağlamaları halinde ilgili programa başvurabilirler.
 2. Pedagojik formasyon programına, mezun ve mezun durumunda olan öğrenciler başvurabilir.

Kayıtlar

MADDE 10

 1. Başvuruların belirtilen kontenjandan fazla olması durumunda, Gaziantep Üniversitesi mezunlarına öncelik verilerek programa kabul edilecek öğrenciler, not ortalamaları dikkate alınarak,Gaziantep Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 2. Başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan adaylar, Gaziantep Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun mezunlar ve mezun durumunda olan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarı, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne eğitime katkı payı adı altında öderler.
 3. Programa başvurular,onlineolarak Gaziantep Eğitim Fakültesine internet

üzerinden yapılacaktır. Başvuru esnasında adayların herhangi bir belge

ibraz etmeleri gerekmemektedir. Fakat kesin kayıt yapılırken başvuruda verilen

bilgilerin doğruluğuna ilişkin belgeler adaylardan istenecektir.

 1. Kesin kayıtlar için Gaziantep Eğitim Fakültesi’ne yapılacak olan başvurular aşağıdaki belgeler ile yapılır.
 1. Form dilekçe,
 2. Transkript,
 3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge,
 4. İlan edilmiş diğer belgeler,
 1. Belli bir programda kontenjanın dolmaması halinde fazla başvuru

yapılan programlara aktarım yapılabilecektir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11

 1. Derslere devam, sınavlar, değerlendirme, notlar ve mezuniyet “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.
 2. Lisans eğitimi ile pedagojik formasyon eğitiminin ayrılığı esastır. Pedagojik formasyon eğitimi nedeniyle, öğrencinin lisans eğitim-öğretimindeki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Pedagojik formasyon dersleri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

Sertifika

MADDE 12-İlgili programın sonunda başarılı öğrencilere pedagojik formasyon sertifikaları, Gaziantep Eğitim Fakültesi tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 -Bu yönergede bulunmayan hallerde, Gaziantep Üniversitesi,Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları ve genelgeleri, Üniversite Senato kararları, ilgili Fakülte Kurulu veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 -Bu Yönerge, 2015-2016eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 -Bu Yönerge hükümleri, Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri

Teorik Dersler

Teorik

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

Uygulamalı Dersler

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

Seçmeli Ders I

Grubu

Seçmeli Ders II

Grubu

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2