Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (AİİTAUM) 
ANA SAYFA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ  VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 26 Kasım 2001 tarih ve 24595 Sayılı Resmi Gazete

Genel Hükümler

Madde 1- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 nci paragrafı uyarınca "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Amaç ve Görevler
Madde 2 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaç ve görevleri şunlardır:

a)
Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve Milli Kültür, Ülkü ve değerleri etrafında bütünleştirici araştırma ve incelemeler yapmak,
b) Türklüğü, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek,
c) Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak,
d) Yukarıda belirtilen konularda yurtdışında ve yurtiçinde öğretim kurumları dahil kamu tüzel kişiler ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

Organlar
Madde 3 -
Merkezin Organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Müdür.

Madde 4 - Genel Kurul, müdürün başkanlığında, Gaziantep Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte,enstitü, ve yüksekokullarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan öğretim elemanlarından ve fakülte kurullarınca seçilecek birer üyeden oluşur.

Madde 5 - Genel Kurul ilke olarak  yılda en az 1 kere müdürün yazılı çağrısı üzerine toplanır.Müdür gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir.
Genel Kurul, yapılmış çalışmaları görüşerek yapılacak faaliyetleri planlayıp karara bağlar. Yönetim Kuruluna üye adayı seçer.

Madde 6 – Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, Genel Kurul tarafından kendi içinden gösterilecek altı aday arasından Rektörün onaylayacağı üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi  üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu, merkezin karar organıdır. Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşür, karara bağlar.   

Madde 7 - Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürü katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

Madde 8- Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından yardımcı seçebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı yerine vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve yerine yeni müdür görevlendirilir.
Müdür, Merkezi temsil eder, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi tespit eder, merkez kurullarına başkanlık eder, bunların kararlarını uygular. Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinde, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde Rektöre karşı sorumludur.

Çeşitli Hükümler
Madde 9 - Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanuna göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır,

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 1- 13/11/1989 tarih ve 20341 sayılı Resmi Gazetede yayımlana "Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu