Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BİLAMER) 
ANA SAYFA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BİLAMER) YÖNETMELİĞİ

17 Nisan 1996 Tarih ve 22614 Sayılı Resmi Gazete

Kuruluş
Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı (BİLAMER) olan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Görevleri
Madde 2 -
a) Bilgisayarların kullanıldığı alanlarda araştırma ve teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak,
b) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla.işbirliği yapmak,
c) Bilgisayarlarla ilgili her türlü konuda, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek,
d) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim  Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

Organlar
Madde 3 - Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.

Müdür
Madde 4 - Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere: Merkez Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir müdür yardımcısı atanır. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün Görevleri
Madde 5 -
a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,
b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c) Yurtiçi ve yurtdışı Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yapmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,
Müdür, merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
Madde 6 - Yönetim Kurulu, tabii üye olan müdür ve yardımcısı dahil 5 kişiden teşekkül eder. Diğer üç üye merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Yönetim Kurulu, müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7 -
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,
b) Yapılan müracaatları  değerlendirmek,
c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,
d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini tesbit etmek,
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayarlarla ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

Mali Konular
Madde 8 - Merkezin gelirleri şunlardır;
a) Gaziantep Üniversitesi bütçesinden ayrılan ödenekler,
b) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan gelirler,
c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,
d) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle rapor, proje ve benzeri hizmetlerden sağla¬nan gelirler,
e) Yayın gelirleri,
f) Merkezin faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

Madde 9 - Merkezin giderleri şunlardır;
a) Yönetim ve personel giderleri,
b) Eğitim-Öğretim faaliyetleri giderleri,
c) Bütçe giderleri,
d) Danışmanlık, yayın, ödül ve tanıtım giderleri,
e) Yapılan proje ve işletilen tesislere ait giderler,
f) Bilimsel toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak destek ve harcamalar,
g) Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer giderler.

Madde 10 - Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11. Madde 26 Ekim 1999 Tarih ve 23858 Sayılı Resmi Gazeteyle değiştirilmiştir.
Madde 11 - Merkezin ita Amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını yardımcılarından birine veya merkez müdürüne devredebilir.

Madde 12 - Bu Yönetmelikle yer almayan hususlarda genci hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu