Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (GAPMER) 
ANA SAYFA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (GAPMER)

27 Şubat 1997 Tarih ve 22918 Sayılı Resmi Gazete

Kuruluş
Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayanılarak "Gaziantep Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAPMER)" kurulmuştur.

Amaç ve Kapsam
Madde 2 - Bu merkez, Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Yükseköğretim Kurumlarının araştırma olanaklarının GAP ile ilgili araştırma ve uygulamalara yönlendirilmesi alanında faaliyet gösterir.

Görevleri
Madde 3 - Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar :
a) Bölgenin sosyal, sağlık, eğitim, kültürel, tarımsal ve endüstriyel alanlardaki mevcut ve oluşması muhtemel sorunları belirleyerek bu sorunların çözümüne yönelik projeler yapmak ve uygulamak,
b) GAP'ın uygulamaya girmesi ile ortaya çıkması muhtemel sorunları araştırmak ve bu sorunlara çözüm getirici yöntemleri ortaya koymak,  
c) Bölgede GAP master planları ve kalkınma planları hedefleri doğrultusunda planlı gelişmeye katkıda bulunarak projeler yapmak ve yaptırmak, sonuçları ilgili kuruluşlara bildirmek,
d) Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen projeler üzerinde çalışmalar yapmak,
e) Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
f) Bölge ve sorunları ile ilgili seminer, kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar yapmak, elde edilecek sonuçları yayınlamak.

Organlar
Madde 4 - Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu'ndan oluşur.

Merkez Müdürü
Madde 5 - Merkez Müdürü. Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdüre yardımcı olmak üzere müdürün önereceği ve Rektörün onayı ile en çok iki yardımcı atanır. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri
Madde 6 - Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplamak ve kurullara başkanlık etmek,
b) GAP ile ilgili toplantılarda Merkezi temsil etmek.
c) Yurtiçi ve yurtdışı Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu
Madde 7 - Yönetim Kurulu Merkez Müdürü'nün başkanlığında, Rektörlüğe bağlı birimler gözönüne alınarak ve her birimi temsilen seçilen altı öğretim elemanı ve müdür yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir üye seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 8 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak merkezin çalışma düzenini saptamak ve yönetimle ilgili kararları almak,
b) Bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlayarak, Rektörlük onayına sunmak,
c) Danışma Kurulu'nun görüş ve önerilerini değerlendirmek,
d) Danışma Kurulu'nu oluşturmak üzere Rektöre temsilci önermek.

Danışma Kurulu
Madde 9 - Danışma Kurulu Yönetim Kurulu'nca önerilen ve Rektör tarafından seçilen Üniversite, kamu ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşur. En fazla 7 üyeden oluşan Danışma Kurulu, yılda en az 2 defa toplanarak merkezin çalışmalarını değerlendirir ve çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan Danışma Kurulu üyesinin yerine yeni bir üye atanır.

Madde 10 - Merkezin gelir kaynakları ve giderleri şunlardır:

1 - Merkezin Gelirleri:
a) Gaziantep Üniversitesi bütçesi ilgili faslından ayrılan ödenek,
b) Diğer resmi ve özel kurumlarca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, her türlü bağışlar ve diğer gelirler,
c) Merkez tarafından üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirler.

2 – Merkezin Giderleri:
a) Yayın giderleri,
b) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalar.

Madde 11 - Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.11. Madde 26 Ekim 1999 Tarih ve 23858 Sayılı Resmi Gazeteyle değiştirilmiştir.
Madde 12 - Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu