Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Bölümün Tanımı

Yönetim, organizasyon amaçlarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol işlevlerine ait kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıdır.

Organizasyon, işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için hangi işlevleri yapması gerektiğine ve bu işlevleri yapacak kısımların birbirleriyle ahenkli çalışacak şekilde oluşturulmasına ve bu organlarda çalıştırılmak üzere gerekli olan insan gücünün ve maddi sermaye unsurlarının tedariki ve uyumlu hale getirilmesine ilişkin süreçlerden oluşmaktadır.

Yönetim ve organizasyon kavramları birbirini tamamlayıcı konumdadır. Organizasyon, yönetim var olduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü bir yapı, yönetim ise bu yapı içerisindeki bir işlev olarak görülür. Bu açıdan yönetimin başarısı ile organizasyonun iyi işleyişi arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

Bölümün Amacı

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

 

Bölümün Hedefi

İşletmelerin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları becerili, bilgili ve eğitilmiş nitelikli İnsan gücünü yetiştiren,  işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör hakkında öğrencileri bilgili kılan, İş dünyasının gereksinim duyduğu standartlarda bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası platformda tercih edilen, üniversite-sanayi işbirliğini başarıyla yürüten öncü bir bölüm olmak.

 

Misyonumuz

Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, aileyi önemseyen, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli aranan eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, Üniversite-Toplum-Sanayi işbirliği temelinde bölgedeki kalkınmaya öncülük eden,  ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklerde aranan elemanlar yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek, evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen; çağdaş, paylaşımcı ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.

 

Mesleğin Getirdiği Kazanımlar

·       Üstün bir akademik yeteneğe sahip olma,

·       Sayısal düşünme yeteneğine sahip olma,

·       Organizasyon yeteneğine sahip olma,

·       Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne ulaşma,

·       İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine erişmek,

·       Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip olma,

·       Yüksek başarma güdüsü olan azimli bir birey olma,

·       Matematik ve sosyal konulara ilgili analitik düşüne bilme yeteneğini elde etme

·      Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilme,

·      Zamanı iyi kullanabilen bir yönetici veya personel olabilme,

                ·     Ekip çalışması yapabilen bir yönetici veya personel olacaktır.


 İstihdam Alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör ve kamu kesimi olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu bağlamda iş imkânlarından bazıları ise şunlardır;

·  Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,

·    Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

·     Banka, yatırım ve finans kurumlarında,

·     Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler,

·     Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik gibi büro açabilir veya bu bürolarda istihdam edilebilirler.

 Bölümden Mezun Olacak Öğrencilerin Örgütlerde Alabileceği Ünvanlar

Yönetim Kurulu Başkanı, Grup Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Baş Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Bölüm Amiri, Teknisyen, Sorumlu, İşçi/Eleman/Memur.

 Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler.

·       İktisat

·       Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

·       Kamu yönetimi

·       Maliye

·       Uluslararası ilişkiler

·       İşletme

·       Konaklama işletmeciliği

    Açıköğretim fakültesi (üçüncü sınıftan devam ederek)