Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. MEHMET ÇİÇEK
HOMEPAGETURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2017

Tzu Yu Allison Lin, ÇIÇEK Mehmet (2017), "Visual Representations in Richard Aldington’s London (May 1915) and Eros and Psyche", Journal of Literature and Art Studies, Vol. 7, No. 10, 1244-1250, David Publishing Company, NY, USA.
doi: 10.17265/2159-5836/2017.10.003

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/599a7d0ae0da8.pdf

2016

ÇİÇEK, M., (2016), “Göstergebilim ve Sinema ya da Sinema Göstergebilimi”, Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), ISSN: 2149-9225, Yıl 2, Sayı 3, ss.25-41, İstanbul.

http://www.kesitakademi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=42

2016
ÇİÇEK, M., (2016), “Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), Cilt 6, Sayı 2, (DOI NO: 10.7456/10602100/008), ISSN: 2146-5193, ss 137-147.
2016
2016

ÇİÇEK, M. & KAPLAN, T., (2016), “Yabancı Öğrencilerin Öğrendikleri Dilin Kültürünü Yazarak Anlatmaları: Gaziantep Örneği”, Route Educational and Social Science Journal, Cilt 3(5), ISSN: 2148-5518, ss.64-77.

http://www.ressjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=571

2016

ÇİÇEK, M. & KAPLAN, T., (2016), “Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Hata Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Route Educational and Social Science Journal, Cilt 3(5), ISSN: 2148-5518, ss.96-116.

http://www.ressjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=580

2015
2015
2014
2014

ÇİÇEK, M. ve ALCELLAT, N. (2014). “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.

http://anadiliegitimi.com/article/view/5000071947/5000066178

2013

BASSAC Ch, CICEK M., (2013), "On the derivation of nominals in -(y)Iş and -mE in Turkish", LINGUA, Vol. 133, pp. 230–261, ISSN: 0024-3841, (Elsevier) Amsterdam, The Netherlands.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2013.05.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384113001241

2013
2013
2012

ÇİÇEK Mehmet (2012), “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarında Yer Alan Çeviri Metinlerin Türkçesi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, s. 917-928, ISSN: 1303-0094, Gaziantep Üniv. Yay., Gaziantep.

http://jss.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd/article/download/571/431

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009), “Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:2, Sayı:6, s. 110-125, ISSN: 1307-9581.(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/cicek_mehmet.pdf).

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009) « L’antéposition des Déterminants et Les Adjectifs Epithètes Antéposés en Français : Un Rapprochement Syntaxique ? », Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:3, Sayı:7, pp. 138-153, ISSN: 1307-9581.

( http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/cicek_mehmet.pdf )

2008

ÇIÇEK Mehmet (2008), “Türkçede Çifte Edilgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma” Journal of Turkish Linguistics (Institute for Research of Turkish Language), s.7-23,  ISSN: 1857-5714, Vol.:2, No:1, Skopje, Macedonia.

2008

ÇIÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008), « Factorisation des affixes de pluriel et de possessif en turc », Revue de Sémantique et Pragmatique (Numéro thématique, Sémantique de la Coordination), P.U.O, No: 24, pp. 207-230, ISSN 1285-4093, Orléans, FRANCE.

2008
ÇİÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008) « Morphologie de la prédication verbale et non-verbale en turc », Volume la Prédication , in Bibliotheque de Faits de Langue, No : 30&31, pp. 203-216, 1244-5460, Ophrys, Paris/FRANCE.
2007

ÇİÇEK Mehmet(2007) « Concurrence des suffixes –(I)yor et –mEktE en Turc », TURCICA, Vol. 39, p. 321-340, (DOI: 10.2143/TURC.39.0.2033065), ISSN 0082-6847, pp. 321-340, Strasbourg / FRANCE.

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2003
ÇİÇEK Mehmet (2003), « Du Rôle de la Langue Maternelle sur l’Apprentissage d’une Langue Étrangère: Cas du Turc de Turquie Contemporain », dans les Communications Présentées au Colloque de la Faculté de Pédagogie de l’Université d’Uludağ / « Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey », ISBN : 6149-08-6, 16 pages, BURSA / TURKEY.
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2014
2008
ÇİÇEK Mehmet (2008) « Türkçedeki Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Fransızlara Öğretimi », Dil Karşısında Dil – Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim (Yay. Haz. M. Sarıca), s. 309-330, YYÜ. Yay. No: 44, Van.
2006
ÇİÇEK Mehmet (2006), « Du system de détermination en turc », in Faits de Langues en Turc et en Français Modernes, ISBN 3 89586 319 X, pp. 76-88, LINCOM GmbH 2006, GERMANY.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), Le Problème de la Place de l’Adjectif Épithète en Français : Propositions pour une Solution en Termes d’Enrichissements Locaux du Lexique par l’Énonciateur, (A.N.R.T., Université de Lille III), PU du Septentrion, 355 pages, ISSN: 0294-1767, Lille / FRANCE.
National Journals
Year
Content
2004
ÇİÇEK Mehmet (2004), « Reprises définies et démonstratives », Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-3416), Cilt XVII, Sayı-2, s. 183-210, BURSA.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Francophonie Dans Le Monde », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -II, ISSN: 1302-6879, s. 317-333, VAN.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Ana Dili Duyarlılığı Üzerine Bir Deneme », Ana Dili – Dil ve Eğitim– Dergisi, Sayı: 21, s. 28-33, İZMİR.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), « Critique d’un article : adverbe ou adjectif ? », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -I, s. 133-140, (ISSN 1302-6879), VAN.
1997
ÇİÇEK Mehmet (1997), « Certains Déterminants et L’Anaphore », Dil Dergisi, sayı 61, (Kasım-97), ISSN : 1300-3542, s.46-56, ANKARA.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2010

ÇİÇEK Mehmet (2010), “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fransa Örneği”, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı, s.44-48, Promeda Yay., Ankara.

2008
ÇIÇEK Mehmet (2008), “Bazı Görsel Göstergelerin Yerel / Evrensel Karşıtlığı Bağlamında Yorumlanması”, XXII. Ulusal Dil Bilimi Kurultayı bildirileri arasında, VAN.
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), “Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine”, Dilbilim İncelemeleri (Yay. Haz.: İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen, Ö. Aydın), s. 369-390, Doğan Yayıncılık, Ankara.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Dil Olgusuna Genel Bir Bakış », Kur'an ve Dil – Dilbilim ve Hermenötik – Sempozyumu bildirileri arasında, ISBN 975-93185-0-4, s. 189-199, VAN.
Other Publications
Year
Content
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), Larousse Büyük Fransızca Türkçe Sözlük, G ve R harfleri çalışması, Multilingual Yayınları, İSTANBUL, (Baskıda…)
2002
ÇİÇEK Mehmet (2002), « Bilgisayar Çeviri Yapabilir mi ? », (Marc BOYER’den çeviri) YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN 1302-6879), Sayı-3, s. 113-120, VAN.
1996
ÇİÇEK Mehmet (1996), « Bir Araştırma Nasıl Yapılmalı » (Achille WEINBERG’den çeviri), Dil Dergisi, sayı 39, (Ocak-96), ISSN : 1300-3542, s.80-85, ANKARA.
1993
ÇİÇEK Mehmet (1993), “Fransızca Üzerine”, YYÜ. Fen. Edeb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1018-371X, VAN.
Design ~GAUN WebTeam