Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MEHMET AYTEKİN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
International Journals
Year
Content
“Moderatıng Effects Of Market Dynamism & Attractiveness On The Relationshıps Between Manufacturing Strategies And Performance”, International Journal Of Agile Manufacturing,Vol: 6, Issue 2, 2003
Kobi’lerde Stratejik Hedeflerin İşletme Performansına Etkileri ve Bir Saha Araştırması; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, Bişkek, 2003.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
“Factors Affecting Supplier Selection In Textile Industry”, International Logistics Congress, İzmir/Turkey, December, 2004.
“Moderating Effects of Manufacturing and Business Strategies on Performance,” International Conference on Global Business and Technology Association, Budapest, Hungary, July, 2003.
“Managing Technology Alternatives for Guided Vehicle Systems,” 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Türkiye, June 2002.
“Relatıonshıps Among Envıronmental Factors, Manufacturıng Strategıes And Performance: Study Of Manufacturıng Fırms In Gebze”, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Türkiye, June 2002.

“The Effects of The Integration of Manufacturing Information Systems and Competitive Strategies on Performance of Firms”, Fifteenth Annual World Business Congress, Sarajevo Graduate School of Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 18–21, 2006.

National Journals
Year
Content
“Çeşitli Performans Ölçütlerine Göre Başarıyı En Çok Etkileyen Sorunların Tespitine Yönelik Saha Araştırması”, G.Ü. Sos. Bil. Ens. Der., (Yayın Portföyünde).
“Çevresel Belirsizliğin Düşük ve Yüksek Olduğu Ortamlarda Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi”, G.Ü. Sos. Bil. Ens. Der., No:1-1, 2002.
“Kalite Yönetim Tekniklerinin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”, G.Ü. Sos. Bil. Ens. Der., 2001
“Performance Impacts and Moderating Effects of Advanced Manufacturing Technologies (AMTS) on Business Strategy- Performance Relationships: A Study of Manufacturing Firms in Gaziantep”, Boğaziçi Journal, Vol:17, No:2, Boğaziçi University, 2003.

“Kobi Sahip Ve Yöneticilerinin Rekabet Stratejilerini, Farklı Performans Ölçütleri Açısından Değerlendirmesine Yönelik Bir Saha Araştırması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2006.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
“İmalat Stratejisinin İşletme Performansına Etkisi”, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Nisan, 2003.
“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İmalat Stratejileri Olarak Rekabet Önceliklerine Verilen Önem ve Bunların Gerçekleşme Düzeyleri”, 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Aralık, 2004.
“İnşaat Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler”,ÜAS’04 IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Ekim, 2004.
“Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli Ve Uygulaması” YA/EM’2004 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Adana, Haziran, 2004.
Aile İşletmelerinin Ekonomik Krizlere Karşı Uygulamış Oldukları Stratejilerin Performans Üzerinde Etkileri; 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Nisan, 2004.
Yüksek ve Düşük Düzeyde Çalışanlarını Güçlendiren Aile İşletmelerinde, Pazar Dinamizminin İşletme Performansına Etkilerine Yönelik Bir Uygulama; 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Nisan, 2004.

“Makine Halı Sektöründe Satın Alma Davranışına Etki Eden Tedarikçi Performans Kriterleri”, ÜAS’05 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Kasım, 2005.

Design ~GAÜN WebTeam