Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. AHMET GÜNDÜZ
HOMEPAGEHISTORY DEPARTMENT
Publications
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III
Authors: Ahmet Gündüz
1561 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine göre Kocaeli Sancağında Kullanılan Şahıs İsimleri
2015
Journal / Book Name: Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II
Authors: Ahmet Gündüz
Batılı Seyyahların Gözüyle İzmit (1800-1860)
2015
Journal / Book Name: I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu-I
Authors: Ahmet Gündüz
1909 Adana Olayları Sonrasında Bölgeye Yapılan Yardımlar
2015
Journal / Book Name: IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı'da Kimsesiz Çocukların Himaye ve Korunması: Antakya Örneği (1861-1901)
2014
Journal / Book Name: Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-I
Authors: Ahmet Gündüz
Tapu-Tahrir Defterlerine Göre Kocaeli Ve Çevresindeki Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme
2014
Journal / Book Name: Tarihte ve Günümüzde Orta Doğuda Türkmenler (IRAK-İRAN-SURİYE)
Authors: Ahmet Gündüz-İsa Kalaycı
Saddam Döneminde Türkmen Göçleri
2013
Journal / Book Name: Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu
Authors: Ahmet Gündüz-Ahmet Çatal
Şark Ticaret Yıllıklarına Göre Antakya (1883-1912)
2009
Journal / Book Name: Türkiye-Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu
Authors: Ahmet Gündüz
Ortadoğu’da İki Osmanlı Şehri: Kerkük ve Antakya (1548-1550 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre)
2005
Journal / Book Name: CBÜ, Fen-Ed. Fakültesi II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi
Authors: Ahmet Gündüz
Musul Vilâyet Salnâmelerine Göre Kerkük Sancağı (1890-1912)
2004
Journal / Book Name: Fırat Üniversitesi, Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi, İkinci Orta Doğu Semineri
Authors: Ahmet Gündüz
Salnâmelere Göre Musul Vilâyeti (1890-1912)
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Osmanlı Belgeleri Işığında Antakya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz
XVI. Yüzyılda Antakya
2013
Journal / Book Name: Başlangıçtan Günümüze Hatay Tarihi, Tüm Zamanların Gözdesi
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı Döneminde Hatay Bölgesi
2012
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz-Haydar Çoruh
Hoşgörü ve Bilimin Adresi MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 20. Yıl (1992-2012)
2010
Journal / Book Name: Hatay Araştırmaları-I (Ed: Gündüz Ahmet-Kaya Selim), Antakya Belediyesi Yay.
Authors: Ahmet Gündüz-M. Yusüf Çelik-İbrahim Akgül
Salnamelere Göre Antakya Kazasının İdari, Demografik ve Ekonomik Yapısı (1867-1906)
2010
Journal / Book Name: TDV. İslam Ansiklopedisi
No/Edition: C. 38
Authors: Ahmet Gündüz
Süleymaniye
2010
Journal / Book Name: TDV. İslam Ansiklopedisi
No/Edition: C. 38
Authors: Ahmet Gündüz
Şehrizor
2009
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz
XVI. Yüzyılda Antakya Kazası (1550-1584)
2006
Journal / Book Name: TDV. İslam Ansiklopedisi
No/Edition: C. 31
Authors: Ahmet Gündüz
Musul
2003
Journal / Book Name: Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639)
2003
Journal / Book Name: Irak Dosyası-I, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz
1548 Tarihli Tapu-Tahrir Defterine Göre Kerkük Sancağı
2002
Journal / Book Name: TDV. İslam Ansiklopedisi
No/Edition: C. 25
Authors: Ahmet Gündüz
Kerkük
2002
Journal / Book Name: Türkler
No/Edition: C. 10
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı Devrinde Musul’un İdarî Yapısı
National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı”, C. III
No/Edition: 84
Authors: Ahmet Gündüz-Caner Aydeyer
Ticaret Yolları Üzerinde Bir Osmanlı Vilayeti: Halep (1907-1912)
2015
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XII
No/Edition: 31
Authors: Ahmet Gündüz
The Province Of Ozer (Özer İli) In Icmal Registry Of 1521
2009
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VI
No/Edition: XII
Authors: Ahmet Gündüz -Erdinç Gülcü
XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)
2009
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VI
No/Edition: XI
Authors: Ahmet Gündüz -Erdinç Gülcü
Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler
2008
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. V, S. IX
Authors: Ahmet Gündüz
1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme
2006
Journal / Book Name: Fırat Üniversitesi Orta doğu Araştırmaları Dergisi”, C. IV
No/Edition: 1
Authors: Ahmet Gündüz
Tenkitte Samimiyet ve Ȃdâb Üzerine: Bir Tenkidin Tenkidi
2003
Journal / Book Name: Türk Dünyası Araştırmaları (Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’na Armağan), Sayı.143
Authors: Ahmet Gündüz
Musul Sancağında Aşiretler ve Şekavetleri
2001
Journal / Book Name: Belleten, C. LXV
Authors: Ahmet Gündüz
XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti
Journal / Book Name: Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı”, C. V
No/Edition: 70
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı Telgraf Ajansı Kayıtlarına Göre Balkanlar’dan Haberler
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. V
No/Edition: X
Authors: Ahmet Gündüz
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Hatay İnanç Tarihi Sempozyumu-I
Authors: Ahmet Gündüz
Tahrir Kayıtlarına Göre Şeyh Ahmet Kuseyri
2014
Journal / Book Name: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi A
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı Döneminde Avanos’un Sosyo-Ekonomik Yapısı (1722-1918)
2008
Journal / Book Name: VII. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu
Authors: Ahmet Gündüz
Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Antakya ve Çevresi Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme
2004
Journal / Book Name: VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu
Authors: Ahmet Gündüz
Şer’iyye Sicillerine Göre Antakya (1812–1853)
Other Publications
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Hatay İl Yıllığı, Hatay Valiliği Yayınları
Authors: Ahmet Gündüz-Selim Kaya
Hatay Tarihi
2010
Journal / Book Name: Hatay Araştırmaları-I (Editörler: Gündüz Ahmet-Kaya Selim), Antakya Belediyesi Y
Authors: Ahmet Gündüz-Cennet Hilooğlu
Bazı Seyyahların Gözüyle Antakya
2001
Journal / Book Name: Kardaşlık
No/Edition: S. 9
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlıda Tahrir ve Musul Tahrir Defterleri
2001
Journal / Book Name: Güneyde Kültür
No/Edition: S. 127
Authors: Ahmet Gündüz
Bir Eser: Orta Toros Geçitlerinde Türk-Fransız Mücadelesi (1915-1921)
2001
Journal / Book Name: Güneyde Kültür
Authors: Ahmet Gündüz
Musul’un Tarihî Gelişimi
1994
Journal / Book Name: Türk Dünyası Tarih Dergisi
No/Edition: S. 89
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı İdare Sistemi İçinde Sancak uygulaması Hakkında Bazı Bilgiler
1992
Journal / Book Name: Türk Dünyası Tarih Dergisi
No/Edition: S. 67
Authors: Ahmet Gündüz
Osmanlı İdare Sistemi Üzerine Bir Araştırma
Design ~GAÜN WebTeam