Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. BETÜL BALKAR
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Journal of Theory and Practice in Education
No/Edition: 12(6)
Authors: Balkar, B., ,Şahin S., Işıklı Babahan N.

Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
No/Edition: 3(7)
Authors: Kocaoğlu H. C., Balkar B.

Stratejik Planlama Uygulamalarının Stratejik Liderlik Bağlamında İncelenmesi. Anaokullarında Bir Çalışma

2015
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 12(2)
Authors: Balkar, B., Karadağ, N.

Öğretmenlerin okul temelli değişim politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

2015
Journal / Book Name: International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
No/Edition: 3(4)
Authors: Balkar, B.

Okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarının simetrik ve asimetrik okul kültürü bağlamında incelenmesi

2015
Journal / Book Name: Journal of Studies in Education
No/Edition: 5(3)
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

The role of leadership skills of high school principals in their knowledge management process competencies

2015
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 3(14)
Authors: Özkan, M., Balkar, B.

Türk yükseköğretim sistemi için önerilen finansman modellerinin yapısalcı ve neo-liberal bakış açılarına göre incelenmesi

2015
Journal / Book Name: Issues in Educational Research
No/Edition: 25(3)
Authors: Balkar, B.

Defining an empowering school culture (ESC): Teacher perceptions

2015
Journal / Book Name: International Journal of Education
No/Edition: 7(2)
Authors: Balkar, B., Kasurka, M.G.

Decentralization as an educational planning strategy in Turkish Education system

2015
Journal / Book Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 17(1)
Authors: Karadağ, N., Balkar, B.

Toplumsal kalkınmanın bir aracı olarak eğitim

2015
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 7(2)
Authors: Balkar, B.

The relationships between organizational climate, innovative behavior and job performance of teachers

2015
Journal / Book Name: Journal of Educational Sciences Research
No/Edition: 5(1)
Authors: Balkar, B., Özkan, M.

Educational leadership standards preferred by school administrators in educational leadership development

2014
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 13(4)
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Okul yöneticilerinin gelişimsel değerlendirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

2014
Journal / Book Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29(4)
Authors: Balkar, B.

Klinik temelli yaklaşımın bilgi alanlarını kapsayan araştırma-temelli öğretmen eğitimi politikasına ilişkin öğretmen algıları

2014
Journal / Book Name: International Journal of Social Science
No/Edition: 29
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Aday öğretmenlere yönelik mentorluk programının uygulanmasına ilişkin eğitimcilerin görüşleri

2009
Journal / Book Name: The Asia-Pacific Education Researcher
No/Edition: 18(2)
Authors: Balkar, B.

The opinions of teachers on the effects of the administrative behaviors of school principals on teachers’ job satisfaction

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 4th International Conference on Humanities and Educational Research
Authors: Özkan, S., Balkar, B.

Utopias for Future Universities: University Instructors’ Opinions

2017
Journal / Book Name: 4th International Conference on Humanities and Educational Research
Authors: Balkar, B., Öztuzcu, R., Civelek Yiğit, Ş.

An Examination of Teachers’ Attitudes for In-Service Training in line with Their Opinions of Professional Competency

2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B.

Sürdürülebilir Gelişim Eğitimi (SGE) Kapsamında Yeşil Ekonomi Becerileri: Öğretmen Adayları Yeşil Ekonomiye Hazır mı?

2017
Journal / Book Name: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B.

Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Anlayışının Eğitime Yansıması: Öğretmen Özerkliği Bir İhtiyaç mı?

2017
Journal / Book Name: Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences
Authors: Civelek Yiğit, Ş., Balkar, B.

Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişime (OTMG) Bakış Açıları

2017
Journal / Book Name: Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences
Authors: Balkar, B., Öztuzcu, R.

Simgesel Sermaye ve Simgesel Sermayenin Öğretmen Adaylarının Eğitim Hayatına Katkısı

2016
Journal / Book Name: Birinci Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
Authors: Balkar, B., Şahin S., Işıklı Babahan N.

Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

2016
Journal / Book Name: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
Authors: Balkar, B.

Yükseköğretimde Çalışma Hayatına Uyum Yaklaşımının Kullanılması: Eğitim Fakültesi Bağlamında Bir Çalışma

2015
Journal / Book Name: 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
Authors: Balkar, B.

Okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarının simetrik ve asimetrik okul kültürü bağlamında incelenmesi

2015
Journal / Book Name: Uluslararası VI. Eğitim Yönetimi Forumu
Authors: Balkar, B., Özkan, M.

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Politikaların Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Üzerindeki Etkileri

2014
Journal / Book Name: 44th International Society for Educational Planning Conference
Authors: Balkar, B., Kasurka M.G.

Decentralization as an educational planning strategy in Turkish Education system

2014
Journal / Book Name: Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV
Authors: Balkar, B.

Klinik temelli yaklaşımın bilgi alanlarını kapsayan araştırma-temelli öğretmen eğitimi politikasının Türkiye’de uygulanabilirliği

2014
Journal / Book Name: 1st Eurasian Educational Research Congress
Authors: Balkar, B., Kasurka, M.G.

Öğretmenlerin bakış açısından okul yöneticilerinin strateji ve vizyon geliştirme yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2014
Journal / Book Name: International Teacher Education Conference
Authors: Balkar, B.

A comparison of high schools’ mission statements with opinions of teachers on high schoos’ mission statements

2013
Journal / Book Name: V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Okul yöneticilerinin gelişimsel değerlendirilmesine yönelik okul yöneticilerinin bakış açıları

2013
Journal / Book Name: International Symposium, New Issues on Teacher Education ISNITE’2013
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı (GBP)

2012
Journal / Book Name: 3th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Okul müdürlerinin bilgi yönetimi süreç yeterliklerinin ve liderlik becerilerinin incelenmesi

2011
Journal / Book Name: III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Okul müdürlerinin denetici olarak yetiştirilmesine ilişkin yeni bir yaklaşım: Öğrenme için denetim uygulaması

2011
Journal / Book Name: Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri üniversiteyi seçme nedenleri ve üniversitelerine yükledikleri roller

2010
Journal / Book Name: II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi
Authors: Şahin, S., Balkar, B.

Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşleri (Gaziantep Üniversitesi Örneği)

2009
Journal / Book Name: International Congress on Intercultural Dialogue and Education
Authors: Balkar, B., Özgan, H.

Küreselleşmenin ilköğretim kademesindeki eğitim sürecine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri

2008
Journal / Book Name: International Conference on Educational Science ICES’O8
Authors: Şahin, S., Balkar, B.

İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin okul ortamında kullandıkları sosyalizasyon mekanizmaları ve örgütsel bağlılıkları ile ilişkisi

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2011
Journal / Book Name: Lambert Academic Publishing
Authors: Balkar, B.

The effects of globalization on primary education process: Primary school teachers’ opinions

National Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 11(1)
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı

2015
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14(54)
Authors: Balkar, B., Kalman, M.

Okul iklimi, öğretimsel liderlik ve yönetsel liderlik değişkenlerinin okul yöneticiliğine atama yaklaşımları açısından ayırt edicilik düzeyi

2012
Journal / Book Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 1(2)
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

Okul müdürlerinin bilgi yönetimi süreç yeterliklerinin ve liderlik becerilerinin incelenmesi

2010
Journal / Book Name: Çağdaş Eğitim Dergisi
No/Edition: 372
Authors: Summak, M.S., Summak Gören, A.E., Balkar, B.

Yüksek lisans tez sürecinde danışman ve öğrencilerin görev ve sorumluluklarına ilişkin beklentilerinin incelenmesi

2010
Journal / Book Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 14(2)
Authors: Balkar, B.

Okul gelişim planı ve etkililiğinin sağlanması hakkında öğretmen görüşleri

2010
Journal / Book Name: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29(1)
Authors: Balkar, B., Özgan, H.

İlköğretim okulu öğrencilerinin Avrupa Birliği’ne ilişkin görüşleri

2010
Journal / Book Name: İlköğretim Online
No/Edition: 9(1)
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

İlköğretim II. Kademe öğretmenlerinin öğretmen performansını değerlendirme model ve uygulamalarına ilişkin görüşleri

2010
Journal / Book Name: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 10(19)
Authors: Balkar, B., Özgan, H.

Küreselleşmenin ilköğretim kademesindeki eğitim sürecine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri

2009
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 3(36)
Authors: Balkar, B.

Okul-aile işbirliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma

2009
Journal / Book Name: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 9(2)
Authors: Balkar, B.

Okul yönetiminin amaçlarına ilişkin ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri

2008
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 17(3)
Authors: Balkar, B.

Öğrenciler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkların öğrenci ilişkileri ve öğretim süreci üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri

2007
Journal / Book Name: Ege Eğitim Dergisi
No/Edition: 8(1)
Authors: Şahin, S., Balkar, B.

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin görüşleri

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Authors: Özkan, M., Balkar, B.

Türk yükseköğretim sistemi için önerilen finansman modellerinin yapısalcı ve neo-liberal bakış açılarına göre incelenmesi

2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B.

Öğretmen istihdam politikalarının öğretmenlerin öz yeterlikleri, iş doyumları ve mesleki gelişimleri açısından değerlendirilmesi

2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Çimen, İ.

Ulusal eğitim politikalarının politika oluşturma kriterleri doğrultusunda analizi

2014
Journal / Book Name: 9. Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Durmaz, Ş.

Stratejik planlama uygulamalarının ilköğretim kurumlarının etkililiğini yordama gücü

2014
Journal / Book Name: 9. Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Kasurka, M.G.

Stratejik planlama eğitiminin öğretmenlerin stratejik planlamaya ilişkin algıları üzerindeki etkisi

2014
Journal / Book Name: V. Eğitim Yönetimi Forumu
Authors: Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M., Balkar, B.

Öğretmenlerin teknolojik öz-yeterlik inançlarının okul yöneticilerinin teknoloji liderliği profilleri bağlamında incelenmesi

2014
Journal / Book Name: V. Eğitim Yönetimi Forumu
Authors: Balkar, B.

Okul yöneticilerinin eğitim liderleri olarak yetiştirilmelerinde tercih ettikleri eğitim liderliği standartları

2013
Journal / Book Name: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B.

Okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin etkili okul ve liderlik bağlamında sağlanmasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri

2009
Journal / Book Name: IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Authors: Balkar, B.

İlköğretim okulu öğretmenlerinin okulda insan kaynakları yönetimi sürecine ilişkin görüşleri

2009
Journal / Book Name: IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Authors: Balkar, B., Şahin, S.

İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul gelişim planı ve okul politikası oluşturulmasına ilişkin görüşleri

Other Publications
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Küreselleşen Eğitim Politikası (Ed. Balkar, B., & Özgan, H.)
Authors: Balkar, B.

Küreselleşen eğitim politikası analizi (Çeviri)

2015
Journal / Book Name: Öğrenme için denetim: Öğretmen ve okul gelişiminde performansa dayalı yaklaşım
Authors: Şahin, S., Balkar, B.

Öğrenme için denetim: Öğretmen ve okul gelişiminde performansa dayalı yaklaşım (Çeviri ve Editörlük)

Design ~GAÜN WebTeam