Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. YUSUF ZEKİ ÇELEN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF NUCLEAR MEDICINE
Research Interests
Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2005 - 2009
Primeri Bilinmeyen Tümörlü Hastalarda FDG PET/BT ile Görüntülemenin Rolü
Zehra Karataş
2000 - 2004
Miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalarda Tc99m-MIBI SPECT öncesi nitrat uygulamasının perfüzyon defektli miyokard bölgeleri üzerine etkisinin incelenmesi.
Fadime Topalhan
1998 - 2002
Sirozlu hastaların safra kesesi ejeksiyon fraksiyonlarının ve safra dinamiklerinin hepato biliyer sintigrafi ile değerlendirilmesi.
Şinasi ÖZKILIÇ
1996 - 1999
Meme kanserli olgularda kemik sintigrafisindeki metastaz sıklığının histopatolojik tanı, evre, grade ve östrojen reseptör pozitifliğine göre incelenmesi
Sabri Zincirkeser
1996 - 1999
Diabetik hastalarda glomerüler filtrasyon oranları ve üriner albumin atılım oranlarının karşılaştırılması
Yusuf Erkan Özbay
1993 - 1997
99mTc-N,N’-Etlen-L-Disistein (EC)’nin tekrarlanabilirliğinin I-131 Ortoiyodohippuran ile karşılaştırılması.
Nihat Özçelik

Design ~GAUN WebTeam