Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
BİYOİSTATİSTİK
Code
EBE 334
Course Info
Temel istatistiksel kavramlar, istatistik, biyoistatistik, biyoistatistiğin kullanım alanları, evren, örneklem, istatistik, parametre,  veri, değişken, veri tipleri vb. Tanımlayıcı istatistikler; verilerin sınıflandırılması, merkezi eğlim ölçüleri, yaygınlık ölçüleri. Tablo ve grafikler; tek değişkenli tablo (marjinal tablo) ve grafikler:  histogram, çubuk grafik, dal-yaprak grafiği, kutu-çizgi grafikleri, ortalama ve standart sapma grafikleri vb. İki/çok yönlü tablo ve grafikler; Çapraz tablolar, temel grafik gösterimlerin çok değişkenli uygulamaları, saçılım grafikleri vb. Olasılık tanımları ve temel olasılık kuralları, kuramsal  dağılışlar :Normal dağılım, binom dağılımı, poisson dağılımı. Normallik testleri ve grafikleri. Örnekleme yöntemleri, Örneklem dağılışları ve güven aralıkları: Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven aralıkları,  Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hata türleri, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri. Hipotez Testleri (tek örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız K örneklem testleri). Korelasyon ve regresyon çözümlemesi. Hız ve oranlar.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam