Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Prof.Dr. MEHMET ÇİÇEK
ANA SAYFATÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Döküman
DERS GÖZLEM FORMU11 Nisan 2014
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2016

ÇİÇEK, M., (2016), “Göstergebilim ve Sinema ya da Sinema Göstergebilimi”, Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), ISSN: 2149-9225, Yıl 2, Sayı 3, ss.25-41, İstanbul.

http://www.kesitakademi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=42

2016
ÇİÇEK, M., (2016), “Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), Cilt 6, Sayı 2, (DOI NO: 10.7456/10602100/008), ISSN: 2146-5193, ss 137-147.
2016

ÇİÇEK, M., AKSOY, S., (2016), “İsmet Bertan, Sevim Ak ve Görkem Yeltan’ın Çocuk Romanlarındaki Başkahramanların Çözümlenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science (SOBİDER), Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 113-131, ISSN: 2149-0821, DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.244

http://www.sobider.com/Makaleler/1334702776_244 20Mehmet 20 C3 87 C4 B0 C3 87EK.pdf

2016

ÇİÇEK, M. & KAPLAN, T., (2016), “Yabancı Öğrencilerin Öğrendikleri Dilin Kültürünü Yazarak Anlatmaları: Gaziantep Örneği”, Route Educational and Social Science Journal, Cilt 3(5), ISSN: 2148-5518, ss.64-77.

http://www.ressjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=571

2016

ÇİÇEK, M. & KAPLAN, T., (2016), “Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Hata Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Route Educational and Social Science Journal, Cilt 3(5), ISSN: 2148-5518, ss.96-116.

http://www.ressjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=580

2015

ÇİÇEK, M., (2015), “Avrupa Dil Programı Sözcük Setleri ile Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Sözcüklerin Karşılaştırılması: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı Örneği”, International Journal of Language Academy, Vol. 3/2 Summer, ISSN: 2342-0251, (Doi Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.239).

http://ijla.net/Makaleler/1829337794_18.pdf
2015

ÇİÇEK, M., ALCELLAT, N., (2015), "8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Okuma Etkinliklerinin Okuma Kazanımları İle İlişkisi", International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), ISSN: 2198 – 4999, p. 1605-1614, Mannheim– GERMANY.

http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.435

2014

ÇİÇEK Mehmet, (2014), "Dilbilimsel İlkeler Görsel Göstergelere Uygulanabilir mi?", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32, ISSN: 1307-9581. s.38-51.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi32_pdf/1dil_edebiyat/cicek_mehmet.pdf

2014

ÇİÇEK, M. ve ALCELLAT, N. (2014). “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.

http://anadiliegitimi.com/article/view/5000071947/5000066178

2013

BASSAC Ch, CICEK M., (2013), "On the derivation of nominals in -(y)Iş and -mE in Turkish", LINGUA, Vol. 133, pp. 230–261, ISSN: 0024-3841, (Elsevier) Amsterdam, The Netherlands.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2013.05.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384113001241

2013

ÇİÇEK M., BAĞÇECİ B., (2013), "Ana Dili Bilme Düzeyi İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", JASSS (International Journal of Social Science), Vol. 6 Issue 5, pp. 923-935, Lorient, FRANCE.

http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1558

http://www.jasstudies.com/Makaleler/1717450989_48%c3%87i%c3%a7ekMehmet-vd_S-923-935.pdf

2013

ÇİÇEK Mehmet (2013), "Fransızcada Ad-Sıfat İlişkisi ve Türkçeye Çevirisi", TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/10, Fall 2013, pp. 221-232, ( Frankofoni Özel Sayısı) ANKARA-TURKEY

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/585859393_21%C3%87%C4%B0%C3%87EK%20MEHMET%20FR-221-232.pdf

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5405

2012

ÇİÇEK Mehmet (2012), “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarında Yer Alan Çeviri Metinlerin Türkçesi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, s. 917-928, ISSN: 1303-0094, Gaziantep Üniv. Yay., Gaziantep.

http://jss.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd/article/download/571/431

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009), “Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:2, Sayı:6, s. 110-125, ISSN: 1307-9581.(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/cicek_mehmet.pdf).

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009) « L’antéposition des Déterminants et Les Adjectifs Epithètes Antéposés en Français : Un Rapprochement Syntaxique ? », Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:3, Sayı:7, pp. 138-153, ISSN: 1307-9581.

( http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/cicek_mehmet.pdf )

2008

ÇIÇEK Mehmet (2008), “Türkçede Çifte Edilgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma” Journal of Turkish Linguistics (Institute for Research of Turkish Language), s.7-23, ISSN: 1857-5714, Vol.:2, No:1, Skopje, Macedonia.

2008

ÇIÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008), « Factorisation des affixes de pluriel et de possessif en turc », Revue de Sémantique et Pragmatique (Numéro thématique, Sémantique de la Coordination), P.U.O, No: 24, pp. 207-230, ISSN 1285-4093, Orléans, FRANCE.

2008
ÇİÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008) « Morphologie de la prédication verbale et non-verbale en turc », Volume la Prédication , in Bibliotheque de Faits de Langue, No : 30&31, pp. 203-216, 1244-5460, Ophrys, Paris/FRANCE.
2007

ÇİÇEK Mehmet(2007) « Concurrence des suffixes –(I)yor et –mEktE en Turc », TURCICA, Vol. 39, p. 321-340, (DOI: 10.2143/TURC.39.0.2033065), ISSN 0082-6847, pp. 321-340, Strasbourg / FRANCE.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2003
ÇİÇEK Mehmet (2003), « Du Rôle de la Langue Maternelle sur l’Apprentissage d’une Langue Étrangère: Cas du Turc de Turquie Contemporain », dans les Communications Présentées au Colloque de la Faculté de Pédagogie de l’Université d’Uludağ / « Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey », ISBN : 6149-08-6, 16 pages, BURSA / TURKEY.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
2014

ÇİÇEK Mehmet (2014), “Dilbilim / Göstergebilim Ayrımında Gösterge Türleri Üzerine”, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim (Ed.: Ahmet Güneş) içinde, ISBN 978-605-337-024-6, s.209-238, Literatürk, İstanbul.

2008
ÇİÇEK Mehmet (2008) « Türkçedeki Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Fransızlara Öğretimi », Dil Karşısında Dil – Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim (Yay. Haz. M. Sarıca), s. 309-330, YYÜ. Yay. No: 44, Van.
2006
ÇİÇEK Mehmet (2006), « Du system de détermination en turc », in Faits de Langues en Turc et en Français Modernes, ISBN 3 89586 319 X, pp. 76-88, LINCOM GmbH 2006, GERMANY.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), Le Problème de la Place de l’Adjectif Épithète en Français : Propositions pour une Solution en Termes d’Enrichissements Locaux du Lexique par l’Énonciateur, (A.N.R.T., Université de Lille III), PU du Septentrion, 355 pages, ISSN: 0294-1767, Lille / FRANCE.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2004
ÇİÇEK Mehmet (2004), « Reprises définies et démonstratives », Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-3416), Cilt XVII, Sayı-2, s. 183-210, BURSA.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Francophonie Dans Le Monde », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -II, ISSN: 1302-6879, s. 317-333, VAN.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Ana Dili Duyarlılığı Üzerine Bir Deneme », Ana Dili – Dil ve Eğitim– Dergisi, Sayı: 21, s. 28-33, İZMİR.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), « Critique d’un article : adverbe ou adjectif ? », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -I, s. 133-140, (ISSN 1302-6879), VAN.
1997
ÇİÇEK Mehmet (1997), « Certains Déterminants et L’Anaphore », Dil Dergisi, sayı 61, (Kasım-97), ISSN : 1300-3542, s.46-56, ANKARA.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2010

ÇİÇEK Mehmet (2010), “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fransa Örneği”, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı, s.44-48, Promeda Yay., Ankara.

2008
ÇIÇEK Mehmet (2008), “Bazı Görsel Göstergelerin Yerel / Evrensel Karşıtlığı Bağlamında Yorumlanması”, XXII. Ulusal Dil Bilimi Kurultayı bildirileri arasında, VAN.
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), “Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine”, Dilbilim İncelemeleri (Yay. Haz.: İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen, Ö. Aydın), s. 369-390, Doğan Yayıncılık, Ankara.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Dil Olgusuna Genel Bir Bakış », Kur'an ve Dil – Dilbilim ve Hermenötik – Sempozyumu bildirileri arasında, ISBN 975-93185-0-4, s. 189-199, VAN.
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), Larousse Büyük Fransızca Türkçe Sözlük, G ve R harfleri çalışması, Multilingual Yayınları, İSTANBUL, (Baskıda…)
2002
ÇİÇEK Mehmet (2002), « Bilgisayar Çeviri Yapabilir mi ? », (Marc BOYER’den çeviri) YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN 1302-6879), Sayı-3, s. 113-120, VAN.
1996
ÇİÇEK Mehmet (1996), « Bir Araştırma Nasıl Yapılmalı » (Achille WEINBERG’den çeviri), Dil Dergisi, sayı 39, (Ocak-96), ISSN : 1300-3542, s.80-85, ANKARA.
1993
ÇİÇEK Mehmet (1993), “Fransızca Üzerine”, YYÜ. Fen. Edeb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1018-371X, VAN.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu