Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Doç.Dr. MEHMET ÇİÇEK
ANA SAYFATÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Döküman
DERS GÖZLEM FORMU11 Nisan 2014
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2015

ÇİÇEK, M., (2015), “Avrupa Dil Programı Sözcük Setleri ile Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Sözcüklerin Karşılaştırılması: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı Örneği”, International Journal of Language Academy, Vol. 3/2 Summer, ISSN: 2342-0251, (Doi Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.239).

http://ijla.net/Makaleler/1829337794_18.pdf
2014

ÇİÇEK Mehmet, (2014), "Dilbilimsel İlkeler Görsel Göstergelere Uygulanabilir mi?", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32, ISSN: 1307-9581. s.38-51.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi32_pdf/1dil_edebiyat/cicek_mehmet.pdf

2014

ÇİÇEK, M. ve ALCELLAT, N. (2014). “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.

http://anadiliegitimi.com/article/view/5000071947/5000066178

2013

ÇİÇEK M., BAĞÇECİ B., (2013), "Ana Dili Bilme Düzeyi İle Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", JASSS (International Journal of Social Science), Vol. 6 Issue 5, pp. 923-935, Lorient, FRANCE.

http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1558

http://www.jasstudies.com/Makaleler/1717450989_48%c3%87i%c3%a7ekMehmet-vd_S-923-935.pdf

2013

ÇİÇEK Mehmet (2013), "Fransızcada Ad-Sıfat İlişkisi ve Türkçeye Çevirisi", TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/10, Fall 2013, pp. 221-232, ( Frankofoni Özel Sayısı) ANKARA-TURKEY

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/585859393_21%C3%87%C4%B0%C3%87EK%20MEHMET%20FR-221-232.pdf

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5405

2013

BASSAC Ch, CICEK M., (2013), "On the derivation of nominals in -(y)Iş and -mE in Turkish", LINGUA, Vol. 133, pp. 230–261, ISSN: 0024-3841, (Elsevier) Amsterdam, The Netherlands.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2013.05.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384113001241

2012

ÇİÇEK Mehmet (2012), “İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarında Yer Alan Çeviri Metinlerin Türkçesi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, s. 917-928, ISSN: 1303-0094, Gaziantep Üniv. Yay., Gaziantep.

http://jss.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd/article/download/571/431

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009), “Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:2, Sayı:6, s. 110-125, ISSN: 1307-9581.(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/cicek_mehmet.pdf).

2009

ÇİÇEK Mehmet (2009) « L’antéposition des Déterminants et Les Adjectifs Epithètes Antéposés en Français : Un Rapprochement Syntaxique ? », Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:3, Sayı:7, pp. 138-153, ISSN: 1307-9581.

( http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/cicek_mehmet.pdf )

2008
ÇİÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008) « Morphologie de la prédication verbale et non-verbale en turc », Volume la Prédication , in Bibliotheque de Faits de Langue, No : 30&31, pp. 203-216, 1244-5460, Ophrys, Paris/FRANCE.
2008

ÇIÇEK Mehmet (2008), “Türkçede Çifte Edilgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma” Journal of Turkish Linguistics (Institute for Research of Turkish Language), s.7-23, ISSN: 1857-5714, Vol.:2, No:1, Skopje, Macedonia.

2008

ÇIÇEK Mehmet & BASSAC Christian (2008), « Factorisation des affixes de pluriel et de possessif en turc », Revue de Sémantique et Pragmatique (Numéro thématique, Sémantique de la Coordination), P.U.O, No: 24, pp. 207-230, ISSN 1285-4093, Orléans, FRANCE.

2007

ÇİÇEK Mehmet(2007) « Concurrence des suffixes –(I)yor et –mEktE en Turc », TURCICA, Vol. 39, p. 321-340, (DOI: 10.2143/TURC.39.0.2033065), ISSN 0082-6847, pp. 321-340, Strasbourg / FRANCE.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2003
ÇİÇEK Mehmet (2003), « Du Rôle de la Langue Maternelle sur l’Apprentissage d’une Langue Étrangère: Cas du Turc de Turquie Contemporain », dans les Communications Présentées au Colloque de la Faculté de Pédagogie de l’Université d’Uludağ / « Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey », ISBN : 6149-08-6, 16 pages, BURSA / TURKEY.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
2014

ÇİÇEK Mehmet (2014), “Dilbilim / Göstergebilim Ayrımında Gösterge Türleri Üzerine”, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim (Ed.: Ahmet Güneş) içinde, ISBN 978-605-337-024-6, s.209-238, Literatürk, İstanbul.

2008
ÇİÇEK Mehmet (2008) « Türkçedeki Sıfat İşlevli Yan Tümcelerin Fransızlara Öğretimi », Dil Karşısında Dil – Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim (Yay. Haz. M. Sarıca), s. 309-330, YYÜ. Yay. No: 44, Van.
2006
ÇİÇEK Mehmet (2006), « Du system de détermination en turc », in Faits de Langues en Turc et en Français Modernes, ISBN 3 89586 319 X, pp. 76-88, LINCOM GmbH 2006, GERMANY.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), Le Problème de la Place de l’Adjectif Épithète en Français : Propositions pour une Solution en Termes d’Enrichissements Locaux du Lexique par l’Énonciateur, (A.N.R.T., Université de Lille III), PU du Septentrion, 355 pages, ISSN: 0294-1767, Lille / FRANCE.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2004
ÇİÇEK Mehmet (2004), « Reprises définies et démonstratives », Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-3416), Cilt XVII, Sayı-2, s. 183-210, BURSA.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Francophonie Dans Le Monde », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -II, ISSN: 1302-6879, s. 317-333, VAN.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Ana Dili Duyarlılığı Üzerine Bir Deneme », Ana Dili – Dil ve Eğitim– Dergisi, Sayı: 21, s. 28-33, İZMİR.
2000
ÇİÇEK Mehmet (2000), « Critique d’un article : adverbe ou adjectif ? », YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi -I, s. 133-140, (ISSN 1302-6879), VAN.
1997
ÇİÇEK Mehmet (1997), « Certains Déterminants et L’Anaphore », Dil Dergisi, sayı 61, (Kasım-97), ISSN : 1300-3542, s.46-56, ANKARA.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2010

ÇİÇEK Mehmet (2010), “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fransa Örneği”, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı, s.44-48, Promeda Yay., Ankara.

2008
ÇIÇEK Mehmet (2008), “Bazı Görsel Göstergelerin Yerel / Evrensel Karşıtlığı Bağlamında Yorumlanması”, XXII. Ulusal Dil Bilimi Kurultayı bildirileri arasında, VAN.
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), “Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine”, Dilbilim İncelemeleri (Yay. Haz.: İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen, Ö. Aydın), s. 369-390, Doğan Yayıncılık, Ankara.
2001
ÇİÇEK Mehmet (2001), « Dil Olgusuna Genel Bir Bakış », Kur'an ve Dil – Dilbilim ve Hermenötik – Sempozyumu bildirileri arasında, ISBN 975-93185-0-4, s. 189-199, VAN.
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2005
ÇİÇEK Mehmet (2005), Larousse Büyük Fransızca Türkçe Sözlük, G ve R harfleri çalışması, Multilingual Yayınları, İSTANBUL, (Baskıda…)
2002
ÇİÇEK Mehmet (2002), « Bilgisayar Çeviri Yapabilir mi ? », (Marc BOYER’den çeviri) YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN 1302-6879), Sayı-3, s. 113-120, VAN.
1996
ÇİÇEK Mehmet (1996), « Bir Araştırma Nasıl Yapılmalı » (Achille WEINBERG’den çeviri), Dil Dergisi, sayı 39, (Ocak-96), ISSN : 1300-3542, s.80-85, ANKARA.
1993
ÇİÇEK Mehmet (1993), “Fransızca Üzerine”, YYÜ. Fen. Edeb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1018-371X, VAN.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu